Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede ons terrein was afgesloten en stoorde ons midden in onze voorstelling ~ m°et^UW h°n„?n mui">anden, zei hij op barschen toon tot Vitalis g>

- Mijn honden muilbanden? v««uis.

- Er bestaat een politieverordening; dat moest gij weten.

staan entzij™erimd ^ ^ toeschouwers <*» gemompel van afkeuring ont-

- Stoor hem niet! - Laat eerst de voorstelling eindigen!

Maar met een enkele beweging van de hand beval Vitalis stilte Hii /pup daarop zijn hoed die met pluimen versierd was, af, en^boonnSanig voor het publiek, naderde den agent met drie diepe buigingen en zei toenmoltmuilCrn°?rdlger ^ °WheM' hebt ^ze^dat ik mijLTomedianten

- Ja, uw honden en zoo spoedig mogelijk WÈ

- Muilbanden! Capi Zerbino en Dolce! riep Vitalis, meer tot het Dubliek dan tot den agent, maar u kunt dat niet meenen! Hoe zou de geleerd! dokier Cao? tX wf^ldberoemd 1S> zijn geneesmiddelen kunnen voorschrijven, ojden knik! ker uit de maag van den heer Joli-Coeur te verwijderen, wanneer de hier Canï een muilkorf voor zijn neus droeg? Het zou nog gaanw^eer heeen ander toestel ware, dat meer in overstemming was met zijn vak/maL dat volsS met voor een menschenneus geplaatst wordt voistreKt

Deze woorden wekten zeer den lachlust van het publiek op Vitalis aangemoedigd door deze toejuichingen, vervolgde-

.n^PlTPnHhpf/r °nZe beki)0rliike Dolee, onze ziekenoppassers, aan haar welsprekendheid kunnen voldoen, en op haar bevallige wiize onze ^iett£,,nVw», overreden, zijn ingewanden te laten schoonmakentodterz« Mn°?niT?M haar neus het toestel droeg, dat de vertegenwoordiger deOverheid haar wil geven? Ik vraag het geëerde publiek om dit te beslissen? 0Veraeia haar wI Het geëerde publiek, welks hulp aldus werd ingeroepen gaf niet terstond

I ™rf' maar hCt lachen was reeds voldoende; men gaVitfahs gekik en be TnH Pn dCn. aigemi en ï°°ral schePle men behagen in de dwaze gfzichten die

Uoli-Coeur trek achter den rug van den vertegenwoordiger dér overheid

n„hffplgTd dï°rJe W°°rJd.en van Vitalis- wanhopend *er het Lchen van het fS^S^^ 016 mCt t0t dC geduldi* -nschen schee^hoo*

Maar hij ontdekte toen den aap, die met zijn hand in de zijde als een kamn vechter stond; eemge seconden lang bleven de man en het dier tegenoTr Sn-" ttX^Tne^Z^ ^ in afwachting ^ vSen^et

Het uitbundig gelach maakte een einde aan dit tooneel vnTT.V. h0.nden niet gemuilband zijn, riep de agent, terwijl hij ons met de vuist dreigde, dan maak ik proces-verbaal opf meer zeg ik niet

— Tot morgen, signor, tot morgen, zei Vitalis

En terwijl de agent zich met groote schreden verwijderde, bleef Vitalis al, Zr7^ZnleTT^ Z0° .?erbiedig mogelijk staan; daarop werd[ d^ voorstelling vervolgd. Ik dacht dat mijn meester de muilkorven voor zijn honden zou S koopen; maar hij deed het dien avond niet en sprak zelfs in heigeheel niet over den twist met den agent ëeneei met

Ik verstoutte mij toen om dat onderwerp ter sprake te brengen £.5 i U 7 ' dat Capl morgen gedurende de voorstelling rijn muilkorf niet S&St^^Ptf» ^ tC V°ren Wd 66118 HTzK dan'

~~ Jf-ent gf d5n' d,at ik ze zoo'n ijzeren masker zal opzetten?

- Mij dunkt, dat die agent veel lust heeft om u in mogelijkheden te brengen nnm,Gi Zf maaI een boei:enknaap, en evenals alle boeren ÏXVZ§dé Politie en de gendarmes. Maar stel u gerust; ik zal morgen wel forgdra Jen rit? hij geen proces-verbaal kan opmaken en tévens èvoo'Vake ditnffieer hngen zich niet al te ongelukkig gevoelen ' aat mim ieer«.w? dC nanderen kan» zal ik ook trachten het publiek eenig genoegen te ver schaffen. Die agent moet ons een goede ontvangst bezorgen el een dwaze rol spelen m het stuk, dat ik gereedmaak; dat zal nog eenige afwissen'n«r in11 l

Ken ab.Wgen Cn TS ZelV6-n Cenig voordee'fm^

morgen alleen naar het terrein met Joli-Coeur; gij moet de koorden ™„„?1J

en een stukje op de harp spelen; wanneer gij u omringd ziet van een gr^ot pu

Sluiten