Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bliek en de agent er is, dan zal ik met mijn honden komen. Dan eerst neemt de

voorstelling een aanvang. * . ui -

Ik vond het niets prettig om alleen deze toebereidselen voor de voorstelling te gaan maken; maar ik begon mijn meester reeds een weinig te leeren kennen en wist in welke gevallen ik hem weerstand kon bieden. Het was meer dan waarschijnlijk dat, in de gegeven omstandigheden, er voor mij weinig kans bestond om hem zijn plan te doen opgeven; ik besloot dus hem te gehoorzamen.

Den anderen dag begaf ik mij naar het plein en spaftide het touw. Nauwelijks had ik eenige akkoorden aangeslagen of van alle kanten snelde men toe.

In den laatsten tijd, vooral gedurende ons verblijf te Pau, had mijn meester mij dikwijls op de harp laten spelen en ik kende thans eenige stukjes van buiten. Vooral had ik een napolitaansch lied, dat ik met zang begeleidde en dat mij den algemeenen bijval van het publiek deed verwerven.

Ik was in zeker opzicht reeds een kunstenaar in mijn hart, want ik geloofde, dat als onze troep veel succes had, dit ook aan mijn talent moest worden toegeschreven; toch was ik dien morgen verstandig genoeg om de talrijke opkomst van het publiek niet met mijn lied in verband te brengen.

Zij die den vorigen avond bij den twist tusschen den agent en mijn meester tegenwoordig waren geweest, kwamen -thans terug en hadden zelfs hun vrienden medegebracht. De agenten van politie waren bij de inwoners van Toulouse, evenals in de meeste andere steden, niet gezien, en men was nieuwsgierig hoe de oude Italiaan zich van deze zaak zou afmaken en met zijn vijand zou omspringen. Hoewel Vitalis niets anders gezegd had, dan: „tot morgeh, signor, had toch iedereen begrepen, dat die woorden de aankondiging waren van een groote voorstelling, waarbij men in de gelegenheid zou worden gesteld te» koste van anderen te lachen.

Vandaar de talrijke opkomst van het publiek. ....... . ,.

Toen zij mij dus alleen met Joli-Coeur zagen, stoorde men mij bij herhaling in mijn spel, om mij te vragen waar de „Italiaan" bleef.

— Hij komt zoo straks.

En ik vervolgde mijn canzonetta. x) ' ;

Niet mijn meester, maar de agent van politie kwam. Joli-Coeur zag hem het eerst en zette terstond de hand weer in de zijde, en, terwijl hij het hoofd in den nek wierp, liep hij statig ons terrein op en neer.

Het publiek barstte los in een schaterlach en juichte hem van alle kanten toe.

De agent raakte eenigszins van zijn stuk en wierp mij een woedenden bhk toe.

Dit wekte nog meer den lachlust van het publiek op.

Ik zelf gevoelde lust om hem te bespotten, maar toch was ik mets op mijn gemak Wat zou hiervan het gevolg wezen? Als Vitalis er nu maar was, dan zo» hii den agent ten minste te woord kunnen staan. Maar ik was geheel alleen ca ik moet eerlijk bekennen, dat ik niet weten zou wat ik den agent antwoorden moest, wanneer bij mij aansprak. ||$;'*

Het voorkomen van den agent stelde mij volstrekt niet gerust; hij zag er kwaad uit en het scheen, dat hij zeer driftig was. ..

Hij liep langs het touw heen en weer en zoo vaak hij dicht, bij mij kwam, zag hii mii aan met een paar oogen, die niet veel goeds voorspelden.

Joli-Coeur, die volstrekt het ernstige van dezen toestand niet inzag, schept* behagen in de houding van den agent en bootste hem getrouw m alles na.

Ik wilde de wanhoop van den agent niet tot het uiterste drijven en nep JoliCoeur bij mij, maar deze wilde niet gehoorzamen en ontsnapte mij telkens, wanneer ik op het punt was hem machtig te worden.

Ik weet niet hoe het kwam, maar de agent wiens drift hem scheen te verblinden dacht juist, dat ik den aap aanhitste en stapte over het touw heen.

In twee sprongen stond hij voor mij en ik werd bijna omver geworpen door een geduchten oorveeg. Toen ik weder opstond en mijn oogen opende, stond Vitalis tusschen mij en den agent, dien hij bij zijn kraag vasthield.

— Ik verbied u dit kind te slaan, zei hij; wat gij gedaan hebt is een laagheid. De agent wilde zijn hand losmaken, maar Vitalis drukte deze in de zijne. Gedurende eenige minuten zagen de beide mannen elkander strak aan.

l) Liedje.

Sluiten