Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Be honden waren uitgelaten van vreugde en deden niets dan tegen mii opspringen' te™nl Joh-Coeur mij onophoudelijk aan de haren trok Wh hepen nu niet ver meer.

Bij den eersten 'boom aan den weg legde ik mijn harp en tasch op den grond en strekte ik mij op het gras uit; de honden gingen tegenover mij zitten, Capi F ne,t m.1.dd,enJ.en aan weerskanten van hem Zerbino en Dolce; wat Joli-Coeur Betrof, hij bleef staan, daar hij niet vermoeid was, om de stukjes brood op een onverwacht oogenblik weg te nemen. ™

Het verdeelen Van het brood was nog een zeer moeilijke zaak; ik maakte vijf zooveel mogelijk gelijke deelen, en opdat er geen kruimeltje zou verloren gaan, sneed ik die weder in kleine stukjes; ieder kreeg dus op zijn beurt een snede. Joh-Coeur, die minder voedsel noodig had dan wij, had nog de beste partij, want hij had geen trek meer, toen wij nog uitgehongerd waren. Ik nam van zijn deel drie stukjes, die ik in mijn reistasch opborg om ze voor de honden te bewaren.

mSn^w* leeA fe*stmaal was, waarbij toosten geslagen moesten worden, meende ik toch, dat het een geschikt oogenblik was om een enkel woord tot mijn makkers te spreken. Ik beschouwde mij zelf natuurlijk als het hoofd, maar ik geloofde me toch niet genoeg boven hen verheven om hen geen deelg^°°J !f^a. ^r van..d« emstige omstandigheden, waarin wij ons bevonden, hiji strak op"rmTgericït g6Vat' WaiU verstandige oogen hield

fcuTr", vrienden> ik beb u een slechte tijding mede te deelen: onze meester Janft twee maanden van ons weg. — Waf! blafte Capi.

- Dat is/in de eerste plaats voor hem zeer treurig'en ook voor ons. Want hij verdiende den kost voor ons en gedurende zijn afwezigheid zullen we ons in een zeer ellendigen toestand bevinden. Wij hebben geen geld

Brj deze woorden, die hrj zeer goed verstond, stond Capi plotseling op ziin

r^T^T^ T h-ep,hij inJ ,rond °P de wijze' als h'j ^et zijn bakje de rende deed bij