Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij allerlei vragen hebben gedaan, maar Capi was te goed opgevoed, te goed gedrild, om zich een onbescheiden vraag te veroorlooven. Hij bepaalde er zich toe zijn nieuwsgierigheid aan den dag te leggen, en ik zag hoe zijn kaken beefden, door de pogingen, die hij deed, om zijn geblaf te onderdrukken.

Toen wij ver genoeg van het dorp waren verwijderd om zeker te zijn, dat de booze veldwachter niet meer komen zou, gaf ik een teeken met mijn hand en dadelijk vormden de drie honden een kring om mij; Capi stond in het midden en hield onbeweeglijk de oogen op mij gevestigd.

Het oogenblik was gekomen om hun de uitlegging te geven, die ze wachtten.

— Daar wij geen permissie hadden om te spelen, zei Ik, jaagt men ons weg

— En nu? vroeg Capi, met een beweging van zijn kop.

— Nu gaan vrij slapen onder den blooten hemel en avondeten hebben wij niet. Ui] het woord avondeten lieten allen een dof gebrom hooren.

Ik liet mijn drie stuivers zien.

— Ge weet, dat dit alles is, wat we bezitten; geven wij vanavond onze drie stuivers uit, dan hebben wij niets voor ons ontbijt van morgen. Daar wij vandaag gegeten hebben, komt het mij verstandiger voor aan den dag van morgen te denken. Ik stak de drie stuivers in mijn zak.

Capi en Dolce bogen onderworpen den kop, maar Zerbino, die niet altijd in zijn humeur was en bovendien een lekkerbek, ging voort met brommen Na een strengen blik, die hem echter niet tot zwijgen bracht, zei ik tot Capi:

— Verklaar eens aan Zerbino, wat hij niet schijnt te kunnen begrijpen. Wij moeten ons vandaag getroosten niet meer te eten, als wij morgen iets willen hebben. Dadelijk gaf Capi Zerbino een slag met zijn poot en een gedachtenwisseling tusschen hen volgde.

Dat woord gedachtenwjsseling vindt men misschien niet zeer juist, omdat het hier honden geldt; maar zeker is het toch, dat alle dieren een eigen manier hebben om elkaar iets mede te deelen. Als men in een huis gewoond heeft onder welks daklijst en kozijnen de zwaluwen neste