Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spelen. Itearmede bewijst gij ons een dienst en wij kunnen u misschien v»„ Eenige oogenblikken nadenken deden mij al het geluk beseffen dat i„ a;0

«5SSJ----^^^

geachte1:' aUeS °Pmerkte' W3t Cr °m W «ebSS^lSSSïJ mijn

Fn^L^6*' S^046?' ten teeken, dat de paarden weer kunnen voorteaan mfk»n«?i«>t verwijderde zich dan ook van den oever en doSefdl het kal" me kanaal, door de paarden voortgetrokken Het water lX« X lifi weerszijden schenen de boomen ons voorin! e ^ verlicht dnnr^!

schuine stralen van de ondergaande.«au - Wilgij sSen? v^oeï Aur h£ï \^Xg ?an ziïn h00fd 2iin moederbij zichroerande^am Mi

«?,tthani en ^ldd die de 2ijne gedurende al den tijd, ,ia° ^ verscMllendi stukken, die mijn meester mij geleerd had, speelde verschillende

MIJN EERSTE VRIEND. XH.

De moeder van Arthur was een Engelsche. Zij heette mevrouw Millican 7« vvas weduwe en Arthur was haar eenig kind -althans S SSk ï?

veXenen* ^ ^ 0UdSten Z°°n gehad> die V*£Z^*h£ Toen het zes maanden oud was, was dit kind gestolen, en nooit had men er een spoor van kunnen ontdekken. In den tijd, waarin diioïaaJs had ^th»f kon mevrouw Milligan dan ook niet het noodiIê^denï>£ £te^gïW

ken&'i38 ?°fD ?P SterV€n en zeU ^ zwaar S zoodat zTbSten kennis lag en met wist, wat er om haar heen gebeurde. Toen zii weder her steld was, was haar man gestorven en haar zoon verdwenen Het onderzoek vvas ingesteld door haar schoonbroeder, James MiUigan MaaMn dn onderzoek

WnS«r fHTreemdS' °md,at d?-heer James MM»* belangen had diéMSrecS ten stnjd waren met die zijner schoonzuster!Immers, stierf'zijnbrwder zonJSiM^l?™1 WaS1?ij d,iens erfgenaam. Zijn nasporingen leiE tot ge£ rierlei ontdekking: in Engeland, Frankrijk, België, DuitscManden Ialléi I ' "tST W^ietSJvai1 het verdwenen kind te ontdekken mLnL,™a aa hatt james M^gan niet van zijn broeder, want weinige *f,r m11 DaJden d00d van dezen was er een nieuwe erfgenaam- de kleineA? fcn h" d3t tenger en ziekelijk kind kon niet lang lefeS, zdden de genee^I df 1 1 m°eSt TeAie sterven 01 na ziJn dood zou James MmigaÊf divSch de erfgenaam worden van den titel en het fortuin vai zijn ouderen broeder De wetten, betreffende de nalatenschappen, zijn niet deSBde £^ alle landen' en m Engeland kan zich het geval voordóen dat een oom erft ten nadSle rW T T£L*T- Het ui?zicht van den neer James Müligan we?d dus beS door de geboorte van zin neef; maar geheel weggenomen werdl het nie? Hii behoefde slechts te wachten; en hij wachtte. e«c,lomcn wera net niet Hij

Alleen op de Wereld, 15e dr.

Sluiten