Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sal^e tr0ep]e' waarf lk..het den vorigen avond had doen nederlagen en allen sliepen zoo gerust of zij reeds maanden op het schip haddenIlw^nd BH

mu\Ztrmë WCrden dC h0nden wakker ^ kwamen vroolijknaafn^toé om mij goeden morgen te wenschen. Alleen Joli-Coeur verroerdrzi^niet- hH Mern.WfHene °0gi 0pen' maar ^ beaon »e snorken als een troS)öne J Men behoefde met lang te gissen, om te begrijpen wat dit te beteekenen had

wanneer ik met hem aan wal. ging, hij mij misschien lergeven zou D> schhï per dien ik den vorigen dag aan het roeV had zien staan was reeds bezig het dek schoon te maken. Hij was zoo goed om M riT^l^ waarover ik met mijn troepje aan wal ging P 'eggen,

Al spelend met mijn honden en Joli-Coeur, springend en loonend en in d*

i-uner op net jaagpad, hen klap met de zweep was voldoende om hen »p rW„ voortgaan. Spoedig waren wij in het schip en eenige Si ktert het touw waaraan de boot gemeerd lag, losgemaakt; de sctoner nam

J^ï^ffi «e^wSg^vo^S rde^^

trlZn w™^6 met het rinkelen der schellen. die de paardefo^m den £b droegen. Wij gleden voorwaarts en op den oever zag ik de pomüieren die in

^Lma.1SMae graS, geworteld> zich fier verhieven en wiernooft^Sende Wa rïeks n reerhr,der,den T*'611 adem Van den morgenwind HuTelnSlooze d!rl rechte hjn langs den oever geplant, vormde een dicht groen gordHn dat de schuinsche stralen der zon opving en slechts llr, Zr w « i?i S ] ' getemperd licht doorliet. (*_i«nnrf^^^

plant.bij mij gebracht was. Zijn moeder stond aan zijn zijde. P J

TV W^mge go^ge^apen? vroeg hij-. Beter dan onder den blooten hemel? Ik kwam naderbij en antwoordde, naar beleefde woorden zoekende om zön

wel Arthur, als zijn moeder mijn dank te betuigen ^eKende, om zoo-

— En de honden? zei hij. *

voorstelling zouden geven. Maar dien morgen was er geen sprake vTn ™ zTchTaK^^^ h3d haar Z°°n Mten de -ngePpS,tVenn £S

ga7n werken dC ^ dCn aap wegbrengen? vroeg zij, dan kunnen wij

Mafr vdóor weZlinerirahg-He CD g]ng met miïn troePie naar den voorsteven. Maar voor welken arbeid was die arme zieke knaap geschikt?

Zijn moeder verbeterde zijn fouten met zachtheid, maar toch met ernst.

Sluiten