Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twintig gulden in dit dorp, met dit koude weer en de middelen, die. ons ten dienste stonden — het zou wel een wonder zijn, als wij daarin slaagden.

Inplaats dat mijn meester daarover bleef peinzen, nam hij terstond maatregelen om hetgeen hij verlangde te verwezenlijken.

Terwijl ik onzen zieke verpleegde, zocht hij een plaats, waar wij een voorstelling konden geven op de overdekte markt, want in de open lucht was het niet mogelijk bij zulk een koude. Hij maakte een tooneel met behulp van eenige planken en besteedde den gulden om kaarsen te koopen, die hij half doorsneed om het aantal lichtjes dubbel zoo groot te maken

Uit het raam van onze kamer zag ik hem heen en weer in de sneeuw loopen; bij herhaling de herberg voorbijgaande en niet zonder angst vroeg ik mijzelven af, waaruit de voorstelling van dien avond bestaan zou.

Weldra kwam ik ook dit te vernemen: de tamboer van het dorp. met zijn roode soldatenmuts op het hoofd hield voor de herberg stil, en na een prachtigen langen roffel las hij het programma voor.

Hoe dit was samengesteld, laat zich wel denken. Vitalis -had de buitensperigste dingen beloofd: er was sprake van een „kunstenaar door het gansche heelal beroemd," — dat was Capi — en van een jeugdigen zanger, die een „wonderkind" was. Dat wonderkind was ik.

Maar het belangrijkste gedeelte van dit programma was de slotbepaling: men behoefde niets te betalen; wat men geven wilde liet Vitahs geheel over aan de mildheid van het geacbte publiek, dat eerst zijn giften zou offeren na gehoord, gezien en toegejuicht te hebben

Dit scheen me nogal gewaagd toe, want het was zeer de vraag, óf men ons zou toejuichen. Capi verdiende werkelijk beroemd te worden genoemd; maar ik voor mij was volstrekt niet overtuigd, dat ik een wonderkind was.

Toen hij den tafaiboer hoorde, had Capi vroolijk geblaft en Joli-Coeur had zich half opgericht, ofschoon hij op dat oogenblik erg ziek was; beiden hadden begrepen, dat het een voorstelling gold.

Dit idee, dat ook bij mij opkwam, werd spoed