Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkeerd van mij, dat ik u niet bij mevrouw Milligan liet. Ik ben er voor gestraft. Zerbino, Dolce, en thans Joli-Coeur. En daarmede is het nog niet gedaan.

AANKOMST TE PARIJS. XVI.

Wij waren nog een geducht eind van Parijs verwijderd. Aanhoudend moesten wij wegen volgen, waarop de sneeuw hoog lag opgestapeld en van den morgen tot den laten avond woei een scherpe wind ons in het gelaat Hoe akehg waren die lange wandelingen! Vitalis liep altijd voorop, terwijl ik hem volgde, en Capi weer vlak achter mij.

Zoo hepen wij in een rij, zonder dat we, uren lang, .een woord met elkander wisselden, met een gelaat blauw van koude, natte voeten en leege maag; en de menschen, die wij tegenkwamen, stonden stil om ons voorbij te zien trekken. T"Blijkbaar maakten wij een zonderhngen indruk op hen en zij vroege» zichzélf af, waarheen brengt deze grijsaard dien knaap en dien hond?

Die stilte was mij ondraaghjk; ik bad groote behoefte om te spreken en mijn hart eens lucht te geven, maar Vitahs gaf mij altijd een kort antwoord op mijn vragen en keerde zich nooit naar mij om. Gelukkig was Capi hartelijker, en dikwijls voelde ik, onder het loopen, zijn natte, warme tong op mijn band; Capi likte deze, alsof hij daarmede zeggen wilde: ippÉ — Gij weet toch wel, dat ik, uw vriend Capi, er nog ben Ik streelde dan even zijn kop, zonder stil te staan. Hij scheen met dit bewijs van mijn genegenheid zeer in zijn schik, evenals ik met het zijne; wij begrepen elkander; wij hielden van elkaar. Voor mij was hij een steUn en ik wee* zeker, dat ik dit ook voor hem was; het hart van een hond is niet minder gevoelig, dan dat van een kind.

Deze liefkoozingen schonken Capi veel troost, zoodat zij hem wel eenigszins den dood van zijn makkers deden vergeten; de kracht der gewoonte behaalde ook de overhand op hem en dikwijls stond hij eensklaps stil, om, evenals vroeger, toen hij nog korporaal over zijn troep was, dezen in oogenschouw te nemen. Maar dat duurde ook slechts kort; spoedig kwam zijn geheugen hem te hulp en herinnerde hij zich, waarom zijn t