Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot dien knaap spreek, maar tot u; ja, het is een schande, een laagheid om kinderen, die zich niet verdedigen kunnen, zoo te mishandelen.

— Waar bemoeit gij u mede, oude dwaas? vroeg Garofoli plotseling van toon veranderende.

— Waar de politie zich mede bemoeien moest.

— De politie! riep Garofoh, terwijl hij opstond; gij dreigt mij met de politie?

— Ik, ja, hernam Vitalis, zonder zich door den boozen padrone van zijn stuk te laten brengen.

— Luister Vitahs, begon deze op bedaarden, zelfs eenigszins spottenden toon, gij moet u niet zoo boos toonen, en mij dreigen, dat gij klappen zult, want ik zou van mijn kant dat evengoed kunnen doen. En wie zou er dan het ergst aan toe zijn? Gij kunt erop rekenen, dat ik er niets van aan de politie zeggen zal; uw zaken gaan haar niets aan. Maar er zijn andere menschen, die er belang in stellen; als ik hun eens vertelde, wat ik wist, als ik hun maar een naam, een enkelen naam noemde, wie zou dan zijn schande moeten verbergen?

Mijn meester zweeg een oogenblik. Zijn schande! Ik stond versteend. Vóór ik den tijd nog gehad had om van mijn verbazing, door deze zonderlinge woorden opgewekt, te bekomen, had hij mij bij de hand genomen.

— Volg mij. Hij trok mij mee naar de deur.

— Kom, zei Garofoli, lachende, laten we weer goede vrienden zijn, oude; gij wildet mij spreken. — Ik heb u niets meer te zeggen.

En zonder een woord verder te uiten, zonder zich zelfs om te keeren, ging hij de trap af, mij altijd vasthoudende. Met welk een verlicht hart volgde ik hem! Ik ontsnapte dus aan Garofoli; als ik gedurfd had, zou ik Vitalis wel hebben willen omhelzen.

DE STEENGROEVE VAN GENTILLY. XVIII.

Zoolang wij op straat en onder de menschen waren, liep Vitahs, zonder een woord te spreken, voort, maar toen wij een stil en afgelegen gedeelte bereikt hadden, ging hij op een paal zitten, en wreef met de hand over het voorhoofd, hetgeen hij altijd deed, wanneer hij in verlegenheid was.

— Het is heel mooi en wel om aa