Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Bij Pernuit is de dienst open; zal ik morgen voor u daar heengaan? vroeg

M—'ik'wil niet in een betrekking gaan; wanneer ik dat deed, dan zou ik u niet »eer zien, want dan zou ik te Parijs moeten blijven. Ik hang mijn schapevacht wede/ om de schouders, neem mijn harp en bezoek u dan beurtelings, en zoo zult gij voor mij dan altijd te zamen zijn Dt ken mijn liedjes en wijsjes niet vergeten en zal mijn kost wel verdienen

Op ieders gelaat kwam terstond een trek van voldoening en ik zag, dat dit plan geheel met hun bedoelingen overeenkwam; in al mijn verdriet gevoelde ik mij toch gelukkig. Nog geruimen tijd spraken wij over ons plan over de scheiding en wanneer wij elkander zouden terugzien, over ons verleden en over de toekomst. Martha zei toen, dat wij naar bed moesten gaan, maar geen van allen deden we dien nacht een oog dicht.

Bij het aanbreken van den morgen nam Lize mij meda naar den tuin en ik begreep toen, dat zij mij iets te zeggen had.

— Hebt «ij mij iets te zeggen? Zij knikte toestemmend. ....

— Het spijt u, dat wij van elkander moeten scheiden; gij behoeft mij dat niet te zeggen, ik lees het in uw oogen en mijn hart zegt het mij.

— Over veertien dagen kom ik te Dreuzy. Zij schudde het hoofd.

— Wilt gij niet, dat ik naar Dreuzy ga?

Om elkander te begrijpen, deed ik gewoonlik verscheidene vragen, die zq door een knikje met het hoofd beantwoordde.

Ze zei mij, dat zij gaarne wilde, dat ik te Dreuzy zou komen; maar — zn wees met haar hand in drie verschillende richtingen - waarmede zij bedoelde, dat ik eerst haar broeders en zusters moest bezoeken.

— Gij wilt, dat ik eerst naar Varses, Esnandes en Saint-Quentin ga

— Waarom? Ik wilde juist u het eerst zien. Zij beduidde mij toen, waarom atj dit wenschte. Ik zal het u mededeelen.

— Daar ik gaarne eenige tijding van Martha, Alexis en Benjamin zou willen hebben, zoo moet gij met hen beginnen; daarop bezoekt gij ma te Dreuzy en gij kunt mij dan alles van hen vertellen. Lieve, goede Lize!

Zii moesten dien dag om acht uur vertrekken en tante Catherina had een «root rijtuig besteld waarmede zij eerst naar hun vader zou raden en daarop elk, met hun eigen pakje kleeren, naar den trein zou brengen, die hen naar de plaats hunner bestemming zou voeren.

Tegen zeven uur nam Martha mij mee naar den turn. ' — WS zullen over een uur elkaar verlaten, zei ze; ik wilde u gaarne een herinnering geven; neem dit: het is een naaitaschje, gij zult daarin eenig garen naalden en ook een schaar vinden, die mijn peet mij gegeven heeft; op uw reizen zult gij dat alles noodig hebben, want ik ben er dan met om uw kleeren te verstellen, of een knoop voor u aan te zetten Wanneer gij dit gebruikt, dan kunt gij aan ons denken. . . .„ .»„..

Gedurende dit gesprek was Alexis ook in den tuin gekomen en zoodra Martha in huis teruggekeerd was, naderde hij mij.

— Ik heb twee twee-franc-stukken, zei hij, en gij zoudt mn veel genoegea doen, een daarvan aan te nemen. „

Van ons vijven was Alexis de eenige, die iets voor geld gevoelde en wij plaagden hem steeds met zijn gierigheid, hij bespaarde altijd elke centime en Mj was niet weinig in zijn schik, wanneer hij er zooveel bij elkander had, dat 0* zevo^r zilvergeld kon inwisselen. Zijn aanbod trof mij daarom des te dieper; ik wilde weigeren, maar hij drong er zoo op aan. en eindelijk het ha er een van in mijn hand glijden. Ik besefte toen, hoe sterk de genegenheid was, dia hii voor mii gevoelde, daar deze hem afstand van zijn schat deed doen.

Benjamin vergat mij evenmin; hij wilde mij ook een geschenk geven, maar eischte in ruil daarvan een stuiver, „daar een mes de vriendschap afsnndt

Het uur ging snel voorbij; nog een kwartier en vijf minuten, en dan zouden wij van elkaar moeten scheiden; zou Lize niet aan mij denken?

Toen wij het rijtuig over den weg hoorden rollen, kwam zij uit de kamer van tante Catherina en beduidde mij, haar in den turn te volgen.

— Lize! riep tante Catherina.

Maar Lize gaf geen antwoord en liep snel voort.

Bloemisten en moezeniers gebruiken altijd elk plekje van hun tuin zoo nat-

Sluiten