Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Bij Pernuit is de dienst open; zal ik morgen voor u daar heengaan? vroeg

M—'ik'wil niet in een betrekking gaan; wanneer ik dat deed, dan zou ik u niet »eer zien, want dan zou ik te Parijs moeten blijven. Ik hang mijn schapevacht wede/ om de schouders, neem mijn harp en bezoek u dan beurtelings, en zoo zult gij voor mij dan altijd te zamen zijn Dt ken mijn liedjes en wijsjes niet vergeten en zal mijn kost wel verdienen

Op ieders gelaat kwam terstond een trek van voldoening en ik zag, dat dit plan geheel met hun bedoelingen overeenkwam; in al mijn verdriet gevoelde ik mij toch gelukkig. Nog geruimen tijd spraken wij over ons plan over de scheiding en wanneer wij elkander zouden terugzien, over ons verleden en over de toekomst. Martha zei toen, dat wij naar bed moesten gaan, maar geen van allen deden we dien nacht een oog dicht.

Bij het aanbreken van den morgen nam Lize mij meda naar den tuin en ik begreep toen, dat zij mij iets te zeggen had.

— Hebt «ij mij iets te zeggen? Zij knikte toestemmend. ....

— Het spijt u, dat wij van elkander moeten scheiden; gij behoeft mij dat niet te zeggen, ik lees het in uw oogen en mijn hart zegt het mij.

— Over veertien dagen kom ik te Dreuzy. Zij schudde het hoofd.

— Wilt gij niet, dat ik naar Dreuzy ga?

Om elkander te begrijpen, deed ik gewoonlik verscheidene vragen, die zq door een knikje met het hoofd beantwoordde.

Ze zei mij, dat zij gaarne wilde, dat ik te Dreuzy zou komen; maar — zn wees met haar hand in drie verschillende richtingen - waarmede zij bedoelde, dat ik eerst haar broeders en zusters moest bezoeken.

— Gij wilt, dat ik eerst naar Varses, Esnandes en Saint-Quentin ga

— Waarom? Ik wilde juist u het eerst zien. Zij beduidde mij toen, waarom atj dit wenschte. Ik zal het u mededeelen.

— Daar ik gaarne eenige tijding van Martha, Alexis en Benjamin zou willen hebben, zoo moet gij met hen beginnen; daarop bezoekt gij ma te