Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarover sprak, gal hij mij ten antwoord, dat dit onmogelijk was, omdat rie» mand anders in de mijnen mocht komen dan zij, die er in werkten.

— Als ge mijnwerker wilt Worden, voegde hij er lachend bij, — en dat kost' niet veel moeite — kunt gij gemakkelijk uw zin krijgen. Trouwens dit vak is niet slechter dan eenig ander, en als ge bang zijt voor regen of onweer is dit juist het baantje, dat u lijken zou. In ieder geval is het beter dan straatzanger. Gij blijft dan bij Alexis. Wat denkt ge ervan, jongen? Voor Mattia zal ook wél iets gevonden worden om aan den kost te komen, maar niet door op zijn horen te blazen. Maar ik was niet te Varses gekomen om daar te blijven; ik had inij een andere taak gesteld, een ander doel dan den ganschen dag kolenwagens voort te duwen in de onderaardsche gangen der Truyère.

Ik moest dus mijn begeerte, om mijn nieuwsgierigheid te voldoen, laten varen en dacht, dat ik de stad verlaten zou zonder iets meer van de mijnen te leeren kennen dan hetgeen Alexis er mij van verteld had, of door mij kon opgemaakt worden uit de antwoorden, welke ik oom Gaspard ontlokte, totdat geheel onverwachts toevallige omstandigheden mij de gevaren, waaraan de mijnwerkers zijn blootgesteld, in al hun vreeselijkheid deden kennen.

OPPERMAN. XXIV.

Het leven van een mijnwerker is niet ongezond en behalve nu en dan een kleine ongesteldheid, die het gevolg is van gebrek aan licht en lucht, welke I bloedarmoede veroorzaakt, is de mijnwerker even gezond als de boer, die op i het land woont; hij heeft zelfs nog dit boven dezen voor, dat hij niet blootgesteld is aan de guurheden van het klimaat, aan regen, koude of groote warmte.

Voor hem echter bestaat het groote gevaar in mijninstortingen, ontp!ofP.ngpn en overstroomingen, en tevens in de ongelukken, die met zijn arbeid gepaard vgaan en het gevolg zijn van onvoorzichtigheid of onhandigheid.

Den avond vóór mijn vertrek keerde Alexis huiswaarts met een gekneusden arm, daar een zwaar brok steenkool op hem was nedergevalle