Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarover sprak, gal hij mij ten antwoord, dat dit onmogelijk was, omdat rie» mand anders in de mijnen mocht komen dan zij, die er in werkten.

— Als ge mijnwerker wilt Worden, voegde hij er lachend bij, — en dat kost' niet veel moeite — kunt gij gemakkelijk uw zin krijgen. Trouwens dit vak is niet slechter dan eenig ander, en als ge bang zijt voor regen of onweer is dit juist het baantje, dat u lijken zou. In ieder geval is het beter dan straatzanger. Gij blijft dan bij Alexis. Wat denkt ge ervan, jongen? Voor Mattia zal ook wél iets gevonden worden om aan den kost te komen, maar niet door op zijn horen te blazen. Maar ik was niet te Varses gekomen om daar te blijven; ik had inij een andere taak gesteld, een ander doel dan den ganschen dag kolenwagens voort te duwen in de onderaardsche gangen der Truyère.

Ik moest dus mijn begeerte, om mijn nieuwsgierigheid te voldoen, laten varen en dacht, dat ik de stad verlaten zou zonder iets meer van de mijnen te leeren kennen dan hetgeen Alexis er mij van verteld had, of door mij kon opgemaakt worden uit de antwoorden, welke ik oom Gaspard ontlokte, totdat geheel onverwachts toevallige omstandigheden mij de gevaren, waaraan de mijnwerkers zijn blootgesteld, in al hun vreeselijkheid deden kennen.

OPPERMAN. XXIV.

Het leven van een mijnwerker is niet ongezond en behalve nu en dan een kleine ongesteldheid, die het gevolg is van gebrek aan licht en lucht, welke I bloedarmoede veroorzaakt, is de mijnwerker even gezond als de boer, die op i het land woont; hij heeft zelfs nog dit boven dezen voor, dat hij niet blootgesteld is aan de guurheden van het klimaat, aan regen, koude of groote warmte.

Voor hem echter bestaat het groote gevaar in mijninstortingen, ontp!ofP.ngpn en overstroomingen, en tevens in de ongelukken, die met zijn arbeid gepaard vgaan en het gevolg zijn van onvoorzichtigheid of onhandigheid.

Den avond vóór mijn vertrek keerde Alexis huiswaarts met een gekneusden arm, daar een zwaar brok steenkool op hem was nedergevallen; een van zijn vingers was bijna geheel verbrijzeld en de geheele hand gekwetst. De geneesheer kwam hem verbinden en deze verklaarde, dat zijn toestand 1 niet gevaarlijk was, dat zijn hand en vinger ongetwijfeld genezen zouden, maar I dat rust een eerste vereischte was. Oom Gaspard had de gewoonte om het leI ven te nemen, zooals het viel, zonder ooit verdrietig of moedeloos er onder te I worden; slechts één ding was in staat hem zijn goed humeur te doen verlie! zen: een tijdelijke verhindering om te werken.

Toen hij hoorde, dat Alexis gedwongen was om verscheidene dagen rust te

nouaen, was nrj zeer Knorrig; wie zou nu net wagentje voortrollen? Hij had niemand, die het werk van Alexis kon waarnemen; wanneer het voor ' vast was, dan zou hij wel iemand vinden, maar voor enkele dagen slechts was het op dit oogenblik zelfs onmogelijk; er bestond gebrek aan mannen en vooral aan kinderen. Hij stelde wel pogingen in het werk om er een op te sporen, maar keerde onverrichterzake huiswaarts.

Hij begon toen weer te klagen en te jammeren; 't was waarlijk om wanhopig te worden, want hij zou nu ook genoodzaakt worden zijn werk te laten rusten, en hiertoe stelde zijn beurs hem niet in staat.

Toen ik dit zag en de reden van zijn wanhoop "Begreep, gevoelde ik, dat het bijna, mijn plicht was om in zulke omstandigheden hem de mij betoonde gastvrijheid te betalen; ik vroeg hem, of het moeilijk was om die betrekking té vervullen.

— Niets is gemakkelijker; men behoeft slechts een wagen voort te duwen,, die over rails loopt. — Is die wagen zwaar?

t- Niet erg zwaar, daar Alexis hem kan voortduwen. B Welnu, als Alexis het kan, dan zou ik het ook Wel kunnen. — Gij? £ En hij begon hartelijk te lachen, maar werd spoedig weer ernstig.

— 't Is waar, gij zoudt het kunnen, zoo ge wildet.

. — Ik wil het, daar ik u dan van dienst kan zijn. — Gij zijt een goede jongen en het blijft afgesproken; morgen gaat gij met I mij naar de mijn; gij zult mij daar werkelijk van dienst kunnen wezen; misschien is het voor u zelf ook wel nuttig. Als ge lust moogt gevoelen Mijnwerker

Sluiten