Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over net terrein, waaronder de mijn gelegen is. De overstrooming was plot¬

seling geweest, maar de werkliedeni. die buiten arbeidden en op dat oogenblik bezig waren met het wasschen van het erts en genoodzaakt om een schuilplaats -op te zoeken, hadden geen gevaar geloopen. Het was de eerste maal niet, dat de Truyère een overstrooming ontstaan deed, en daar de openingen der drie schachten zoo hoog boven den grond waren, dat het water er zich niet kon instorten, had men geen andere maatregelen genomen, dan het hout weg te halen, hetwelk gereed lag om tot wanden in de mijningangen gebruikt te worden.

Het was met dezen a/rbeid, dat de ingenieur der mijnen bezig was, toen hij eensklaps ontdekte, dat het water een draaikolk vormde, en zich in een spleet stortte, die het zelf had uitgehold. Die spleet mondde uit in een opening van de mijn. Men behoeft niet diep na te denken om te begrijpen, wat er plaats gegrepen had; het water stortte zich in de mijn door de gangen. Daar buiten daalde het peil, maar de mijn werd overstroomd en zou weldra geheel met water gevuld zijn, zoodat de arbeiders moesten verdrinken.

De ingenieur snelde naar de schacht Saint-Julien en gaf bevel, dat men hem in'de ton zou neerlaten; maar toen hij zijn voet daarin zette, gaf hij een teeken,

ast men wacnten zou. uaaronaer noorae men een ontzaglijk gedruisch.

— Ga er niet in, riepen de arbeiders en wilden hem terughouden; maar/hij rukte zich los en zijn horloge uit den zak nemende gaf hij dit met de woorden:

— Dit is voor mijn dochter, als ik niet terugkom.

Daarop wendde hij zich tot de mannen, die de windas hanteerden en gaf toen bevel, hem te laten zakken. De ton daalde; toen hief hij het hoofd op en riep den arbeider toe, wien hij zijn horloge gegeven had.

— Zeg haar, dat haar vader haar in gedachten omhelst.

De ton is beneden De ingenieur roept; viif mijnwerkers komen tot hem: hii

; laat hen plaats nemen in de ton. Terwijl zij