Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkers was kij geheel nutteloos. Allen, die in de mijn waren, moesten omge-

ÏEï ?en h8d Me,S anders meer le doen' dan het uhhoozen°dïor middel Tan de tonnen en men zou dan later wel de lijken Tinden. Welk nuï stak er dus in dat men deze eenige uren Troeger of later ontdekte" '

Dat was de meening, zoowel Tan de mijnwerkers als Tan het publiek- de WoedTerwanten, de Trouwen, ja zelfs de moeders hadden den rouw reeds aaï genomen. Niemand zou meer Wend uit de Truyère komen.

Zonder de mthoozing te doen staken, welke onrerpoosd Toortgezet werd en waarmede men alleen ophield, wanneer aan de toestellen e dg was ^

komen, werd Op last Tan den ingenieur, trots alle opmerkingen Tan het pubufk van zijn ambtgenooten en Tan zijn Trienden, met de boring8 Toortgegaan

Wne/aJdnekilg^eid'- d e aa,n Colu^s eenmaal een nieuwe werelci^ntdekken deed, was ook zijn karaktertrek umaea

,1-07^é^da! 1]°^^' Trienden. zei hij tot de werklieden, en als wij morgen mets ontdekt héSben, dan zullen wij erran afzien; ik Traag Toor uw kameraden, wat ik Tragen zou Toor u, indien gij in hun plaats waart i*T T3Si ?eloof deeide zich ook mede aan de harten der mijnwerkers die u,t de stad komende, den twijfel Tan allen deelden, maar door hem wldl'r een andere OTertuigmg waren gebracht. vnneJndraChtig' m6t elkander, wedijverend in vlijt, bleven zij Toonwerken Van den anderen kant moest de gaanderij, waar de lampen bewaard worden d,Ll"TerSC^1Tde P™teri7as ineengestort, uitgehoosd Worden, en door alfê mogelijke middelen trachtte hij aan de mijn haar slachtoffers te onu-ukken zoo deze nog in leTen mochten zijn. ' '£UO

Den zeTenden dag meende de opperman, die bij een afwisseling Tan nosten £n'^v 6* MOeSt we8halen' een geluid té hooren, dat veel op een Jachfkloppen geleek; inplaats van met zijn houweel te hakken, hield hij dit m de hoogte ZiUff^ aandacMg, °f hij het geraas ook kon ónderscheiden. H? meende wel dat hu zich vergiste, maar riep toch één van zijn makkers om met hem te Z MldCn ^Uk