Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. dek gedacht, als ik half-bevroren door de nachtvorst of door en door nat van den ochtenddauw ontwaakte uit een bangen droom. Zoodra ik in bed lag, was \ ik ingeslapen, want ik was dien dag zeer vermoeid geweest en ook verlangde ik, na dien nacht in de gevangenis, naar rust; maar zoodra ik even was ingedommeld werd ik van schrik weer wakker, toen was het mij onmogelijk den slaap weer te vatten; ik was daartoe veel te zenuwachtig en te koortsig. Mijn familie!

Toen ik weer insliep, dacht ik aan die familie, en gedurende dien tijd, dïen ik slapende doorbracht, droomde ik van haar, van mijn vader, mijn moeder, mijn broeders en zusters; die korte oogenblikken had ik met hen geleefd, die ik nog niet kende, en die ik slechts voor het eerst zag; zonderling, Mattia, Lize, vrouw Barberin, mevrouw Milligan en Arthur behoorden allen tot mijn familie en Vitalis was mijn vader; hij was weer levend geworden en thans zeer rijk; terwijl wij van elkaar gescheiden waren geweest, had hij Zerbino en Dolce teruggevonden, die niet door de wolven opgegeten waren zooals wij gemeend hadden Iedereen heeft, geloof ik, zulke visioenen gehad, waarin hij in den kortst mogelijken tijd een aantal jaren doorleeft, of wel de onoverkomelijEste I bezwaren overwint; iedereen weet ook, dat men bij zijn ontwaken zich alles nog levendig voorstelt, wat men ondervonden heeft.

Toen ik ontwaakte, zag ik allen voor mij, van wie ik gedroomd had, alsof ik den avond met hen had doorgebracht, en natuurlijk was het mij onmogelijj? den slaap weer te vatten. Langzamerhand echter werden deze beelden minder duidelijk^ 'maar de werkelijkheid drong zich met zooveel kracht aan mijn geest op, dat mij dit nog meer den slaap benam. Mijn familie zocht mij, maar om ze [ weer te vinden, moest ik mij tot Barberin wenden

Deze gedachte alleen was voldoende om mijn vreugde aanmerkelijk te matigen. Het kwelde mij, dat Barberin bij mijn geluk betrokken was. Ik had niet |j vergeten, wat hij tot Vitalis gezegd had, toen hij mij aan dezen verkocht, en \ dikwijls had ik het bij mezelf herhaald: „zij, die di