Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik had gehoopt, dat ik eenige rustige, gelukkige dagen bij moeder Barberin zou doorbrengen, mijn kinderspeelgoed met Mattia -voor den dag zou halen en zie, nu moesten wij ons den anderen dag weer op weg begeven.

Als wij vrouw Barberin verheten, was ons plan geweest den zeekant langs te reizen om Martha te bezoeken — wij moesten van deze reis dus afzien en ik zou die goede Martha, die zoo lief voor mij geweest was, vooreerst niet weerzien. Van daar zouden wij naar Lize gegaan zijn, om haar de groeten van haar broeder en zuster over te brengen — ook dit genoegen moest ik mij ontzeggen.,

Terwijl deze gedachten mijn geest doorkruisten, was de nacht voorbijgegaan zonder dat ik voor mezelf had kunnen beslissen, of ik Lize en Martha niet eerst moest gaan bezoeken, of dat het verstandiger zou wezen mij zonder oponthoud naar Parijs te begeven.

Ik süep eindelijk in zonder een besluit genomen te hebben en dien nacht, dien ik mij voorgesteld had, dat de heerlijkste uit mijn leven zou zijn, was de woeligste en onrustigste, dien ik mij herinneren kon. „ „

Toen wij den anderen morgen weer alle drie bij elkander waren, én bi] ïïe kachel zaten waarop de melk van onze koe kookte, bespraken wij, wat ons te doen stond. Wat moest ik doen? Ik vertelde hun, wat mij dien nacht zoo gekweld had en hoe besluiteloos ik was geweest

— Gij moet terstond naar Parijs gaan, antwoordde moeder Barberin; uw ouders zoeken u, en gij moet zoo spoedig mogelijk hun verlangen naar u trachten te bevredigen. ££J5£È ,

Zij voegde hierbij nog tal van redenen, waarom een onmiddellijk, vertrek wenschelijk was en ik was eindelijk volkomen overtuigd, dat zij groot gelijk had. — Laten wij nu naar Parijs gaan, zei ik; dit is dus afgesproken.

Maar Mattia stemde dit volstrekt niet toe, integendeel.

— Gij vindt, dat wij niet naar Parijs moeten gaan, gaf ik hem ten antwoord. Waarom geeft gij dan geen betere reden op dan moeder Barberin?

Hij schudde het hoofd. — Waarom helpt gij mij niet,