Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedroomd, dat wii altijd bij elkander zouden blijven, zooals thans. Maar niet

geheel en al zooals nu, niet als arme straatmuzikanten; wij zouden samen gewerkt hebben, wij zouden groote artisten worden en voor een muzikaal publiek optreden, en elkander nooit verlaten. j _n

Z Maar dat zal allemaal gebeuren, mijn goede Mattia; als mijn ouders rijk ziin dan zullen zij dat even goed voor u zijn als voor mij; als ik naar de academie ga, gaat gij met mij mede; wij zullen elkander niet meer verlaten; wij zullen samen werken, samen opgroeien en leven, zooals gij dat verlangt en zooals ik het ook wensch; dat verzeker ik u. .

— Ik weet wel, dat gij het wenscht. maar gij zult dan met meer uw eigen meester ziin, gelijk thans. ... ...

- Luister eens: als mijn ouders mij zoeken, dan is dit een bewns met waar. dat zii belang in mij stellen, dat zij mij herhebben, of mij zullen hef hebben. In Sa geval zullen zijVij niets weigeren. En ik verlang slechts dat zij hen gelutkig maken, die goed voor mij geweest zijn, die mij hef gehad hebben, toen ik a leen op de wereld was, zooals moeder Barberin vader Acquin, dien zij zeker uit de gevangenis zullen bevrijden, Martha, Alexis, Benjamin, Lize en gn- Lize zullen zij bij zich nemen, laten genezen en leeren en u zullen ze met nüi' naar de academie zenden, zoo ik daarheen moet gaan. Geloof mij zoo zal de z"ak zfcli toedragen, als mijn ouders rijk zijn en gij weet, dat ik het heerlijk zou vinden, als zij het waren.

— En ik zou het prettig vinden, als zij arm waren.

Hoe doml — Misschien. , , ..,

En zonder meer te spreken, riep Mattia Capi; het was langzamerhand tijd

geworden om iets te eten; hijWden hond in den arm en sprak tegen hem,

alsof net een mensch was, die hem verstaan en begrijpen kon.

alsol ne ^n , ^ ^ ü ymd als de ouders

van Rémi arm waren. Toen CaPi mijn naam hoorde, begon hij, zooals altijd, te blaffen en hij legde den rechterpoot op zijn hart. .. . , , „„ . _

- Als zijn ouders arm waren, dan behielden wij dit vrije leven dan.kon*;H wij gaan, waarheen wij wilden, en wij behoefden slechts e zorgen dat het

»eëerde gezelschap" tevreden over ons was. — Waf! Wal! "%zünOuders rijk zijn, gebeurt juist het tegenovergestelde; Capi krijgt een groot hok op een plein en wordt aan een blinkenden ijzeren ketting gelegd m fik geval aan een-ketting, omdat de honden niet in de huizen van rijke ui moIn komen mgenliik was ik boos op Mattia nu hij wenschte, dat ik arme ouders zou hebben, in plaats van hetzelfde droombeeld als ik te koesteren maar aan den anderen kant was ik blij, dat ik de oorzaak van zijn verdriet kende- - het sproot voort uit zijn vriendschap, uit zijn VTees van mij gescheiden 'e wordèn;Pik kon hem hiervan dus geen verwijt maken, daar het een beSs wasvanzijn genegenheid en gehechtheid. Hij had mij hef en daar hij slecht aan onze wfderkeerige genegenheid dacht, wilde hij met, dat men ons vanelkan^rscheidde. Zoo wij niet verplicht waren geweest te zamen ons daleUiksch brood te verdienen, zou ik, ondanks Mattia, met dezelfde snelheid ffin blüven^voortloopen; maar wij moesten in de groote dorpen voorstellingen gevenen in afwachïing dat mijn rijke ouders hun rijkdom met ons zouden dellen moesten wij ons met de weinige stuivers vergenoegen die wij toevalligenWgroouTmoeite hier en daar ophaalden. Wij waren dus wel genoodzagakMa^ger onderweg te blijven dan oorspronkelijk ons plan was geweest en lianen over Aubusson, Montlucon, Moulins en Decize. A„„«_ tlTn was er nog een andere reden dan het verdienen van ons dagehiEch brood die ons bfsluhen deed om zooveel mogelijk geld met onze voorSfngen op te halen. Ik was de woorden van vrouw Barberin met vergeten toen zfimii verzekerde, dat met al mijn rijkdom ik haar niet gelukkiger maken kon dan ik gldaan had t0en ik arm wa£ en ik wilde, dat mijn Ueine Lize even eelukkig ziin zou als vrouw Barberin. Lize zou natuurlijk mijn rijkdom deelen; dat leid^gTn twijfel; maar vóórdat ik nog rijk was. wilde ik Lize een geschenk geven dagt ik mei mijn eigen verdiend geld voor haar gekocht had - een ge-

"Cw?kochteï?e ™zedeeen pop voor haar, die gelukkig niet zoo duur was als de^oeVan Decize' nZi Dreuly konden wij ons met de meeste haast voorhoeden naar de plaats onzer bestemming; want de dorpen, die wij moesten A^rirA^^nSe even arm en de bewoners zeiven konden nauwelijks

Sluiten