Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«™,„ê? v r^dieaent' duVeel minder waren zij in staat mild jegens ons te .ijn. Van Chatillon af volgden wij de oevers van het kanaal en de boschrqke dreven, het zacht kabbelende water en de scheepjes die langzaam door de paarden werden voortgetrokken, brachten mij de gelukkige dagen weer ia herinnering, die li op De Zwaan met mevrouw Milligan en Arthur had mogen doorbrengen toen ik op het water dobberde. Waar bevond zich thans De Z w a a n ? Hoe dikwijls had ik, als wij een rivier overstaken of langs een kanaal hepen, mij zelf afgevraagd, of men niet het een of ander pleizierbootje had zien voorbijstoomen, dat, door zijn dek en smaakvolle versierselen met geen ander verward kon worden. Mevrouw Milligan was ongetwijfeld weer naar Engeland teruggekeerd en Arthur zou zeker genezen zijn. D^t was het meest waarschijnlijke en het verstandigste om te gelooven en toch, meer dan eens, als wij langs dat kanaal hepen, dacht ik bij mezelf, als ik in de verte een boot zag naderen, of dat niet De Zwaan was. die ons tegemoet stevende

Het was mtussehen herfst geworden; de dagen waren korter dan in den zomer; wij zorgden er steeds voor de dorpen te bereiken, vóór het heelemaal donker was. Hoewel wij onzen pas ook versneld hadden, was het dien dair toch reeds laat in den avond, toen wij te Dreuzy aankwamen

i„de Tning, Van Lize's tante te bereiken, hadden wij slechts het kanaal

•Jj daald,.e -man van tante Catherina, die sluiswachter was, in de onmiddellijke nabijheid van de sluis woonde. Dit bespaarde ons veel tijd en spoedig hadden wij de woning gevonden, die aan het einde van het dorp' was gelegen, omringd door hooge boomen, wier takken in den nevel schenen te wiegelen. Mijn hart klopte onstuimig, toen wij dit huis naderden, waarvan het venster verlicht werd door het schijnsel van een groot vuur, dat onder den schoorsteen brandde en nu en dan een rood licht over onzen weg wierp

Toen wij zeer dicht bij het huis waren gekomen, zag ik dat de deur en het venster gesloten waren maar door