Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik mij naar Frankrijk, naar den commissaris van politie van de wijk, waarin gij te vondeling waart gelegd. Van hem vernam ik, dat gij door een metselaar uit Chavanon waart gevonden en ik reisde naar Chavanon. Barberin deelde mij mede, dat hij u aan een reizenden muzikant, Vitalis, had verhuurd en dat gij met dezen door Frankrijk zwierft. Daar ik niet in Frankrijk kon blijven en Vitahs opzoeken, droeg ik aan Barberin die taak op en gaf hem het geld dat hij noodig had om naar Parijs te komen. Tevens verzocht ik hem, den rechtsgeleerden, aan wie ik mijn zaken in handen had gegeven, den heeren Greth and Gallay, kennis te geven, als hij u gevonden had Mijn eigen adres gaf ik hem niet, omdat wij alleen 's winters in Londen wonen. Des zomers doorkruisen wij Engeland en Schotland voor onzen handel, want wij zijn reizende kooplui en nemen onze wagens en ons gezin mede. Nu weet ge, hoe gij teruggevonden zijt en hoe gij, na dertien jaar, weer uw plaats in ons gezin inneemt. Ik begrijp best, dat gij er u nog niet geheel thuis gevoelt, want gij kent ons nog niet, en gij verstaat niet, wat wij zeggen, evenmin als mijn vrouw en kinderen u kunnen verstaan; maar ik vertrouw, dat dit wel spoedig zal komen en gij u hier weldra op je gemak gevoelen zult.

Zonder twijfel zou ik spoedig wennen Dat was dan ook natuurlijk, want ik was nu bij mijn familie en zij, met wie ik voortaan leven zou, waren mijn vader, moeder, broers en zusters.

Die mooie luiers waren dus bedrog; voor vrouw Barberin, voor Lize, voor vader Acquin en voor allen, die mij geholpen hadden, was dit echt ongelukkig Ik kon voor hen met doen, wat ik mij altijd had voorgesteld, want reizende kooplui, vooral zij, die in zulk een stulp woonden, zijn geen rijke menschen; maar voor mij zeiven was dit een vrij onverschillige zaaic. Ik had een familie en het was een dwaze kinderdroom van mij geweest te meenen, dat ik mijn ouders vindende, rijk zou worden. Liefde is meer dan rijkdom en aan riikdota had ik geen behoefte, maar wel aan liefde. Terwijl ik naar he