Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^^AVi&^SiïS** °f Daar ItaÜë °f ergens been-

_ n\ li nlTu^Z-- ' glJ heensaan? Waar zullen wij samen heengaan? Ik>,.moe.t. hier blijTen, te Londen, bij mijn familie. Het is immere miin veriék0m J miJn °UderS 16 bUjVen? Neem het geld, dat wij oyerTeb^r?en

: t^-SS&Si?*'' ^ CT iGmand heen moet **™> *™ -jt gij het onge-

' mi7n S^Je^V^ *** I M ^ Wendde de °ogen af voor

va^a^fn^esTa^ « z°»d- -es; ge heb,

HlJTV1t}Lde-°'?gen afjagen en met gedempte stem zei hij:

— Ik sliep niet. — Wat hebt gij gezien? J

— Alles. — En wat hebt gij begrepen?

,^nDatimen/°|d bracht' dat men niet gekocht had. Uw vader heeft die menschen beknord, dat zij aan den stal geklopt hadden, ihplaats van ot ziin hihs

Shhe t07TPtZeffpden M',dai Zij in bet 002 werden geholden door agentenvan politie. - Ziet ge nu wel, dat ge hier vandaan moet?

go7dAais tordenlderm°et' m°et *» °°k WGg' Het is ™r den een evenmin Ro7i,T06n ik.u,—eg om met mij mee te gaan, meende ik, naar hetgeen vrouw Barberin m.j had gezegd en ook naar mijn voorgevoel, dat nihn Sre onl

^"^^Vl^^^l^^ dr°°m- WaS een , ~ Luister.< Mama begrijp mij goed, en maak mij niet ongelukkiger dan ik S™nW? 16 PaJijs GarofoU had(Jen ontmoet en deze hadlu"weer bh rich 12 n CS dan ZOudt ge niet gewild hebben, dat ik bij u bleef nietwaar? En Wa',,k*aBnS t0t U Zeg' ,ZOudt & dan tot mij gezegd hebben En

Hij gaf geen antwoord. — Is het waar of niet?

Na een oogenblik te hebben nagedacht, zei hij

aan,mij. zeiven gedacht; ik dacht bij mezelven dat als gij bróerfof zusS 1 J;c?J dle,.zoudt hefhebben als mij en meer misschien dan mh' riike broerl en zusters, die goed waren opgevoed, veel wisten, mooie ohgeheeren en ion ge uffrouwen; ik was jaloersch op hen. Dat moet gij weten; dat "de waa?" d^^^^Wt^^ * Tergiffenis «* gil zulie^echrS-

— O Mattia! — Zeg, dat ge mij vergeeft. he7u naietgkwahjkr * ™ Verdriét wel «Pgemerkt, maar ik neem

^^mdvat ge z°o'n goed hart hebt; ge moet over hen, die slecht ziin niet zoo goed denken; ik ben slecht geweest. Maar als ge mij vergeeft omdat gè goed dieJ^6^ .mij zelf nog niet, omdat ik slecht ben, Gij wéét nogniet file! Ik dacht bij mezelven; ik ga met hem naar Engeland, omdat ik het land'wel eens

de?e^ofte^Ö?d^V,1 Zijn! ^ g6lukkig' dan ga ik hefnTn zoninplaats van ri k en &X£S * na,ar Lucca' °,T Christina te omhelzen. Maar Sm nil riik en 8tffi,* W- #?00*den. da» gij worden zoudt, zijt

| wp«aa?om ifitti & oiÉ W^t&rTe^' ^ *S mL * ge4^LSi;TÏt Met die woorden greep 'hij mijn hand, terwijl tranen in ziin oosen welden maar zij waren nog heeter en bitterder dan de tranen" Se k gestort had

ri?™5p,daifn lk'--°k W3S' mijn besluit lie* ik daarom niet varen ,oeVen3^ hAeen;.glJ moet naar Frankrijk terugkeeren, om daar Lize te bedoeken, vader Acquin en vrouw Barberin, en al mijn vrienden en hun rnfet ïïnM heTr™ ^ul* d°e' Wat ik wüde, 'waf ik mi/voorstelde^Twa"un beloofd heb. Gij zult hun zeggen, dat mijn ouders niet rijk zijn, zooals wij ge-

Sluiten