Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weddenschappen om een gulden of wat aan te gaan. Daar zijn zij volksfeesten en het zijn niet de paarden alleen, die men komt zien; op de vlakte of langs de kust, waar de wedrennen plaats hebben, komen, reeds dagen van te voren, kunstenaars, muzikanten, kooplieden, enz., die daar een soort van kermis maken "Wij hadden ons gehaast om een plaats te krijgen, wij als muzikanten en de Driscoü's als kooplieden.

Maar inplaats van op het terrein van de wedrennen zich te vestigen, had mijn vader een standplaats ingenomen in de stad, waar hij betere zaken dacht te maken. Wij waren al vroeg aangekomen en daar wij niet behoefden te helpen aan het uitstallen der koopwaar, gingen Mattia en ik het terrein van de wedrennen eens opnemen, dat op korten afstand van de stad was gelegen. Er waren een aantal tenten opgeslagen en van verre zag men smalle rookkolommen opstijgen, die de grenzen vormden van het veld voor de wedrennen. Weldra kwamen wij door een hollen weg op de gewoonlijk dorre, naakte vlakte^, maar waar dien avond houten loodsen waren opgeslagen, waarin men nu ververschingen kon bekomen en zelfs nachtverblijf, barakken tenten en wagens, óf zelfs legerplaatsen met vuren in de open lucht, waaromheen een groot aantal menschen in allerlei kleeding zich bewogen, die schilderachtige troepen vormden. Toen wij een van die vuren voorbijgingen, waarboven een ketel bing, herkenden wij onzen vriend Bob. Hij was lecht blij, dat hij ons zag. Met twee zijner kameraden was hij naar de wedrennen gegaan om voorstellingen te geven, maar de muzikanten, op wie zij gerekend hadden, hadden geen woord gehouden, zoodat de andere dag, inplaats van een goede winst af te werpen, zooals zij gehoopt hadden, zeer onvoordeelig zou zijn. Als wij wilden, konden wij hun een grooten dienst bewijzen, door de taak van die muzikanten op ons te nemen. De opbrengst zouden wij met ons zessen deelen, want ook Capi zou een aandeel hebben.

Uit een blik van Mattia begreep ik. dat bet hem pleizier zou doen, als wij het voorstel van Bob aannamen, en daar wij vrij waren om te doen,