Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaan en bezig was het vuur aan te maken. Ik sloeg hem gade, terwijl hij daar op handen en voeten lag en met alle macht in het smeulend hout onder den ketel blies, toen ik meende Capi te herkennen, dien een politieagent aan een touw hield. Ik was zoo verbaasd, dat ik mij niet verroeren kon en vroeg mij af, wat dit kon beteekenen. Maar Capi had mij herkend en een ruk gedaan aan het touw, dat het aan de handen van den agent ontsnapte. In een paar sprongen was hij bij mij. De agent kwam bij ons.

— Die hond is van u nietwaar? vroeg bij. — Ja.

— Dan neem ik u in hechtenis.

De woorden en de daad van den agent hadden Bob doen opzien. Hij kwam erbij. — Waarom neemt gij dien knaap in hechtenis? vroeg hij.

— Zijt gij zijn broer? — Neen, zijn vriend.

— Een man en een jongen zijn dezen nacht in de kerk Sint-George geklommen door een hoog raam met behulp van een ladder. Zij hadden dezen hond medegenomen, om hen te waarschuwen, als men naderde. Zij werden overvallen en zij hebben zich den tijd niet gegund om den hond mee te nemen, toen zij uit het venster sprongen en het beest heeft hen niet kunnen volgen, daar het in de kerk was opgesloten. Met dien hond was ik zeker de dieven te .zijlen ontdekken en ,nu heb ik er een van. Waar is nu de ander. Ik weet niet, of die vraag gedaan werd aan Bob of aan mij; ik antwoordde niet.

Toch begreep ik, wat er gebeurd was; ondanks mij zeiven raadde ik het: men had Capi niet gevraagd om de rijtuigen te bewaken, maar omdat hij zulk een fijn gehoor had en hen kon waarschuwen, als zij in de kerk aan het stelen waren. Het was dus ook niet alleen om in het genot van in De Eikenboom te overnachten, dat bij het vallen van den avond de wagens waren vertrokken; als zij aan d'ie herberg geen halt hadden gehouden, was het, omdat de diefstal was ontdekt en men zoo snel mogelijk zich uit de voeten moest maken.

Maar niet aan de schuldigen moest ik thans denken, maar aan mij zeiven; wie zij ook waren, ik kon mij verdedigen, en zonder he