Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat was een recht vriendelijk aanbod, maar dat wij volstrekt geen lust hadden aan te nemen, want beiden, Mattia zoowel als ik, hadden een bepaalde reden om met meer naar Engeland te gaan. F

Toen wij in Frankrijk aan wal stapten, bezaten wij niets anders dan onze TnlZT eD onze pstrumenten, want Mattia had gezorgd, dat hij mijn harp had medegenomen, die ik in de tent van Bob achtergelaten had in den nacht dat ik naar de herberg De Eikenboom ging. Wat onze reiszakken betrof, die'waren met al wat zij bevatten in den wagen van de familie Driscoll gebleven Dit hracht ons wel in eenige ongelegenheid, want wij konden ons zwervend leven met hervatten zonder hemd en zonder kousen en vooral zonder kaart

Mattla zes gulden opgespaard en wij hadden bovendien ons aandeel in de ontvangst, welke Bob en zijn makkers hadden gemaakt op den &Zaa^ a W1] meLhen sPeelden> en dit bedroeg ruim veertien gulden. Wij ïe?i M^Sa ÏZ f£wn/a^nbijna twin^ 8ulden, en voor ons was dit heel 3ww'W g?W wlU*S §even m mindering van de kosten, die mijn

JKL^ veroorzaakt maar Bob had geantwoord, dat vriendschapsdiensten niet werden betaald en hij wilde niets aannemen. Ons eerste werk, nadat wij fle ü clips verlaten hadden, was een ouden soldatenransel en een paar hemden te koopen; voorts twee paar kousen, een stuk zeep, een kam, garen, knoopen, naalden en vooral iets, wat ons nog onmisbaarder was daiPal die dingen hoe wittig ze voor ons ook waren: een kaart van Frankrijk. '

Waar moesten wij dan ook heen nu wij eenmaal in Frankrijk waren? Welken weg moesten wri inslaan? Welke richting volgen? Dat was de vraag die wij overwogen, terwijl wij van Isigny den weg naar Bayeux aflegden.

«JI» i mi] ^e.reft' zei Mattia' tt heb geen keus> ik »en even bereid om rechts als om lmks te gaan. Ik verlang maar één ding.

ik'hebeenWel- ^ ™j ^ l0°P 6ener °f Van een kanaal volgen'want Daar ik aan Mattia niet vroeg, welk idee hij had, ging hij voort~ »?e,wel> dat tt