Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet slechts sprak men ons van De Zwaan, maar ook van mevrouw Milligan, „een goedhartige, engelsche dame" en van Arthur, een knaap, die bijna altijd op een bedje lag, dat op het dek voor hem was gespreid onder een glazen dak met groen en bloemen, maar die nu en dan toch opstond.

Arthur was dus beter. Wij naderden Dreuzy; nog twee dagen; nog een; nog maar eenige uren.

Eindelijk zagen wij de bosschen, waarin ik den vorigen herfst met Lize had gespeeld en wij zagen ook de sluis met het huisje van vrouw Katherina.

Zonder daaromtrent eenige afspraak te maken, maar elk uit eigen beweging, hadden Mattia en ik onzen pas versneld en wij wandelden niet meer; wij hepen op een drafje. Capi werd weer geheel, wat hij vroeger geweest was en rende in galop vooruit. Hij gaat Lize zeggen, dat wij in aantocht zijn, zij zal ons tegemoet komen.

Maar het was Lize niet, die wij uit het huisje te voorschijn zagen komen, maar Capi, die er uitholde, of hij weggejaagd was. Onmiddellijk bleven wij beidén stilstaan en wij vroegen ons af, wat dit te beteekenen had. Maar die vraag deden wij aan elkander niet, en wij volgden zwijgend onzen weg.

Capi was bij ons gekomen en liep nu druipstaartend achter ons.

Een man was bezig een der deuren van de sluis te openen. Hij was de oom van Lize niet. Wij gingen tot aan het huis; een vrouw, die wij niet kenden, ging op en neer in de keuken.

— Is vrouw Suriot niet hier? vroegen wij.

Zij zag ons een oogenblik aan, zonder antwoord te geven, alsof wij haar de onzinnigste vraag hadden gedaan. — Zij is niet meer hier, zei ze eindelijk.

— Waar is zij ? — In Egypte.

Mattia en ik zagen elkander onthutst aan. In Egypte? Wij wisten niet juist wat Egypte was en waar dat land lag; maar een onbestemd gevoel zei on , dat het ver, zeer ver af was; zoowat aan de overzijde van de zee,

— En Lize? Kent gij Lize?

— Of ik die ken? Lize is met een engelsche dame op een schip vertrokken. Lize op De Zwaan. Was het geen droom?

De vrouw gaf een antwoord waaruit bleek, dat wij niet droomden

— Zijt gij Rémi? vroeg zij. — Ja.

— Zoo, nu dan zal het u niet onverschillig zijn te weten, dat Suriot verdronken is. — Verdronken!

— Ja, verdronken in de sluis. Je moet weten, dat Suriot in het water is gevallen en dat hij onder een der sluisdeuren doorgaande, aan een spijker is blijven hangen. Dat gebeurt meer in zijn vak. Toen hij verdronken was, zat Katharina erg in de verlegenheid, ofschoon zij een kranige vrouw is. Maar wat zal ik je-zeggen; als er geen geld is, valt het heel moeilijk om te leven. En geld was er niet. Men deed aan Katharina het voorstel om naar Egypte te gaan en daar de kinderen groot te brengen van een dame, bij wie ze min was geweest; maar haar nichtje zat haar in den weg. Toen zij nog met zich zelve overlegde, wat haar te doen stond, hield op een avond een schip voor de sluis stil, waarop zich een engelsche dame bevond, die met haar zieke zoontje de rivier opvoer. Men kwam met elkander aan het praten en de engelsche dame, die een kind zocht om met haar zoontje te spelen, dat zich verveelde op zijn schip, verzocht, dat men haar Lize zou afstaan en beloofde voor haar te zullen zorgen, haar te doen genezen en haar ook in de toekomst niet aan haar lot over te laten. Zij was een brave vrouw, heel minzaam en zacht voor arme menschen. Katharina nam het voorstel aan, en terwijl Lize aan boord ging van het schip der engelsche dame, pakte Katharina haar boeltje om naar Egypte te gaan. Thans is mijn man in de plaats van Suriot aangesteld. Vóór dat zij vertrok, beduidde Lize — die nog niet spreken kon, maar naar de dokters zeggen eenmaal wel haar spraak zal terugkrijgen — aan haar tante, dat zij mij alles zou vertellen, wat ik u moest meedeelen, als gij haar kwaamt bezoeken. En dat heb ik nu gedaan.

Ik Was zoo verwonderd en verbaasd, dat ik geen woorden kon vinden om te antwoorden; maar Mattia bleef zich zelf beter meester.

— En waar is de engelsche dame heengegaan, vroeg hij.

— Naar het Zuiden van Frankrijk of naar Zwitserland; Lize zou mij schrijven, om u haar adres te geven, maar ik heb nog geen brief van haar ontvangen.

Sluiten