Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

''uwJ^iJ^?** rhHkdHgeSl0te?; uterWF ik haar omhelsde, zei mevrouw

lk hoorde den naam van James

-Gij hebt mets te vreezen; integendeel, kom hier en leg uw hand in de miine laSLd3 Tn0^--111 gmg dG deUr °Pen en verscheen' de heer Milhgan *lmeen grijns 1 *"* Zag' VerdweCn die glimlach> om Plaats * malen voor

Mevrouw Milligan liet hem den tijd niet om te spreken ™,7* U d0en roePen' sprak zij, terwijl haar stem licht beefde om u miin

oudsten zoon voor te stellen, dien ik het geluk heb gehad eindelijk tf ontdek ken - hier is hij. Maar gij kent hem reed!; gij hebt hem bezocht bii denmlZ "Zfft'1 °m naar Z«n S^oAdhiid een onderSin^te steUen

- De m2, 5fe I 7^ de heer James MilUgan' met een ontLld gelaat „„ ii ' ?lei nu m. de gevangenis zit wegens diefstal in een kerk heeft ^«YoUHdlge, beke?tenis afgelegd. Hier is een brief, waaruit*fflt büikt HH

0r?aenh!ffrJameS MiUi8an. stond een oogenblik sprakeloos; misschien dacht hii deu^'manr1J A°n\mar ,Diet verworgen zou. Eensklaps ging nij naar dl deur , maar yóor hij de kamer uit was, keerde hij zich om J

ondeSchoven kmd ^ h0e de r6Chters zullen 00rdeelen over een

mijn eci^ -r mij zal nooit den broer van

m£!Ld€Ur glng aphter mijn oom dicht; toen kon ik mij in de armen miiner Zfdf Sn11' * VUrig m 1 ^ drUkte en die ik «oTdïïïSteïïïï Toen onze ontroering een weinig bedaard was, kwam Mattia naar ons toe

13 o^M?^ LlZC CD MatÜa - mCt hen die U ^ad "ebbenen

XLIV. MET DE MIJNEN.

Sluiten