Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als men wel zou denken, dat hij bij wijze van spreken, vanuit zijn raam in de omheinde tuin van zijn buurman zou kunnen springen.

Jan brandde van nieuwsgierigheid en wilde alles in het werk stellen om te weten te komen wat al die geheimzinnigheid te beteekenen had. Hij had dan ook het voornemen opgevat den gek te gaan bezoeken. Toen hij echter op een goeden dag zijn moeder hierover sprak, verzett^zij zich hier 'sterk tegen. Zij verbood hem 'dit uitdrukkelijk zeggende dat de man gevaarlijk was en zeer waarschijnlijk/ tot een of andere wraakneming over zou gaan, wanneer Jan het waagde hem in zijn eenzaamheid te storen.

Maar zooals wij reeds vrooeger zeiden de kleine Elzasser het zich niet gauw van zijn stuk brengen. Zijn nieuwsgierigheid was nu eenmaal gaande gemaakt door de geheimzinnigheid, waarmede die man zich omringd had en hij moest en zou het raadsel oplossen.

Hij werd onweerstaanbaar aangetrokken tot den geleerde, van wien zooveel praatjes in omloop waren en hij had het in zijn hoofd gehaald te zien op de een of andere manier met hem in aanraking te komen. Zijn moeder was zelfs verplicht een tweede keer tusschenbeide te komen en hem nogmaals eiken omgang met den gek te verbieden.

Jan hield erg veel van zijn moeder, bovendien was hij nooit opzettelijk ongehoorzaam, Hij gaf dus zijn plan op en aanvankelijk scheen het, alsof hij zijn geheimzinnigen buurman geheel vergeten was. Een klein voorval echter deed plotseling het verlangen in hem opkomen, om toch met den gek kennis te maken.

- In de fabriek, waar hij werkte, was de oorlog natuurlijk ook het onderwerp van vele gesprekken. Er werd over bijna niets anders dan over de verschillende gebeurtenissen gesproken. Eenige werklieden waren Franschen en hadden onlangs afscheid van hun kameraden genomen om onder de wapenen te gaan. Dit vertrek veroorzaakte heel wat opschudding in de werkplaats. De dienstplichtige Franschen, die niet vertrokken waren, werden natuurlijk druk besproken. Onder dezen hoorde Jan den naam van den ingenieur Tolbach noemen.

Sluiten