Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijs, dat de man thuis was, hij toch niet open gedaan zou worden. De buren hadden dit reeds verscheidene malen beproefd maar de gek deed niemand open. Zelfs de brievenbesteller moest zijn brieven in een nis van de schutting neerleggen. Leveranciers of bedienden hield de zonderling er niet op na, kortom niemand, die hetzij uit nieuwsgierigheid, hetzij met een bepaald doel geprobeerd had bij hem binnen te komen, was het ooit gelukt. Het was dus onnoodig aan te bellen.

Wat moest onze vriend Jan dan doen ? Hij schatte met het oog de hoogte van de schutting. Zou hij erover durven klimmen ? De schutting was geen bezwaar, maar hoe Zou hij over het prikkeldraad komen, dat er over gespannen was ?

Het praatje ging, dat hierdoor een sterke eledtrische stroom liep. Men beweerde zelfs, dat degene, die het waagde dit ook maar met den top van een vinger aan te raken, otfmiddellijk dood zou neervallen.

Maar onze Jan was niet een van de domsten en bovendien was hij electricien. Hij het zch niet zoo gemakkelijk door praatjes uit het veld slaan. Hij wist zeer goed, dat er voor het opwekken van een electrischen stroom van zulk eene hooge spanning een centrale noodig was en nergens in den omtrek was iets te bekennen, dat ook maar eenigszins hierop geleek, noch op het huis noch in de omgeving was een schoorsteen te zien. Van draden, loopende van het huis naar,de schutting, was evenmin een spoor te ontdekken.

Terwijl hij zoo stond te overleggen, hoorde hij naast zich een geluid. Hij keek om zich heen en zag bij de schutting een prachtige politiehond loopen. De jongen herkende hierin onmiddellijk Jim, den hond van den gek. Dit dier was inderdaad het eenigste levend wezen, dat de geleerde in zijn nabijheid duldde.

Maar de hond was niet zoo'n kluizenaar als zijn meester en hield meer van gezelschap. Herhaalde malen gebeurde het dan ook, dat hij over de schutting sprong en bij de buren bezoeken af kwam leggen. De meesten joegen hem weg, want niemand wilde zich met een dier van zoo'n geheimzinnig wezen afgeven.

Sluiten