Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde gelezen en besproken waren, verlangde de meesterknecht, dat men weer aan den arbeid zou gaan. Iedere knecht begaf zich naar zijn eigen plaats om te trachten den verloren tijd in te halen.

Zoo deed ook onze Jan. Maar gezeten voor zijn tafel, bezaaid met kleine onderdeeltjes, dwaalden zijn gedachten af naar zijn avontuur van den vorigen avond. Hoe meer hij erover nadacht des te onbegrijpelijker werd het.

Hoe was de gek er toch in geslaagd hem, vanuit het venster van het laboratorium van de hooge schutting op den grond te gooien en dat eenvoudig door het een of ander onbekend wapen op hem te richten. Hoe Jan ook alle bijzonderheden van zijn avontuur nog eens naging, hij kon er geen verklaring voor vinden.

Moest hij nu ook, zooals al de domme menschen uit de buurt aan de bovennatuurlijke macht van dien man gaan gelooven ? Was Jan, als zoovele jongens van zijn leeftijd geweest, dan zou hij zich zeker thans eenvoudig hierbij neergelegd hebben, maar al was hij nog zoo jong, hij kon toch niet zoo gauw aannemen, dat hier iets bovennatuurlijks in het spel was. Hij begreep, dat'er iets anders achter moest zitten.

Een oogenbhk dacht hij er zelfs over naar een der Fransche ingenieurs van de fabriek, die hem altijd goedgezind was, te loopeh en hem te vragen of hij er misschien een verklaring voor zou kunnen vinden, Zijn verlangen, om te trachten met den geleerde in aanraking te komen, was. door zijn avontuur in plaats van minder des te sterker geworden en terwijl hij verstrooid de stukken van zijn microfoon bij elkander zocht mompelde hij :

„Het kan mij niet schelen, wat hij met mij doet, ik moet en zal dien duivelschen kerel op de een of andere manier te spreken zien te krijgen. De man is toch Franschman, dacht hij verder, en waarom is hij dan ook niet, zooals de anderen naar Frankrijk toe. Waarom sluit hij zich zoo zorgvuldig op in zijn huis en wat doet hij al die avonden in zijn laboratoruim ? Daar steekt iets achter en ik moet zien, dat ik voor al deze geheimzinnigheden een verklaring vind".

Sluiten