Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De knecht, wien hij deze vraag in het Spaansch deed, verwijderde zich, zeggende, dat hij het zijn meester zou gaan vragen. Eenige oogenblikken daarna, keerde hij terug, vergezeld van een man met een zeer eigenaardig uiterlijk, in wien Jan dadelijk den prins-kolonel vermoedde.

Herr von Gloecken had een van die gezichten, welke men na eenmaal aanschouwd te hebben, niet licht meer vergeet. Hij was leelijk en had iets dierlijks in zijn voorkomen. Men kon uit zijn geheele uiterlijk zien, dat hij met eene beestachtige volharding, ten koste van een iedereen zijn wenschen zou laten eerbiedigen.

Hij was een groote sterke man, doch hij had één gebrek ; hij sleepte namelijk iets met het linkerbeen. Een ongemak, dat hij gehouden had uit een val van zijn paard, toen hij in Kameroen gedetacheerd was.

Maar wij zouden haast vergeten één van zijn meest typische kenmerken op te noemen, wat voornamelijk die dierlijke uitdrukking aan zijn gelaat gaf en dat was zijn jgroote paarsachtige neus. «iff.V?

Zijn blauwgrijze oogen schitterend van leven en sluwheid, namen eenigszins de leelijkheid van zijn gezicht weg, dat overigens toch wel interessant was. Dwars over zijn linkerwang, van zijn oog tot zijn kin toe, had hij drie litteekens. Deze waren overblijfselen van duels uit zijn studententijd.

Zooals men weet zijn de Duitschers zeer trotsch op deze mismakingen.

De kolonel had een bijna geheel kaal hoofd met alleen eenige grijze haren aan de slapen. Hij droeg een monocle in het linkeroog en had een zware gang, waarbij hij de schouders naar achteren trok en de borst vooruit stak.

In één woord het was onmogelijk om in uiterlijk meer Duitscher te zijn, dan deze Duitscher.

Daarom voelde Jan een soort van walging, toen hij den kolonel recht'op zich af zag komen.

„Zendt de telefoon-maatschappij U om mijn toestel te plaatsen ?" vroeg hij, Jan in het Spaansch aansprekende.

„Jawel, mijnheer", antwoordde Jan in dezelfde taal.

De officier keek den jongen met eenige minachting aan en zeide eindelijk :

Sluiten