Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lederen avond werd zij echter teleurgesteld en elke keer op het gewone uur kusten moeder en zoon elkaar goeden nacht zonder dat het geheim over de lippen van den jongen gekomen was. Sï.-fö

Waar was hij toch bang voor? Vreesde hij, dat zijn moeder hem zijn ongehoorzaamheid zou verwijten ? Toch zeker niet; hij kende haar goedertierenheid en hij wist, dat hij erop rekenen kon vergeven te worden. Het was dus niet den angst daarvoor, welke hem weerhield haar in < vertrouwen te nemen. Hij had echter een voorgevoel, dat wanneer hij haar alles opbiechtte, zij te veel zou gaan letten op de gevaren, waaraan hij zichzelf blootstelde.

Om zijn gedachten af te leiden gaf hij zich met hart en ziel óver aan zijn werk. .Hij was erin geslaagd het werk bij den kolonel von Gloecken zóó te verrichten, dat zijn patroons/ besloten hadden hem andere nog belangrijkere werkzaamheden toe te vertrouwen. Het betrof het aanleggen van een eigen particuliere telefoonverbinding tusschen het gezantschapsgebouw en de werkkamer aan den Duitschen militairen attaché en een andere zeer gevoelige inrichting, waarvan zelfs degene belast met de installatie het doel niet kende.

Om te bewijzen, dat hij het in hem gestelde vertrouwen volkomen waardig was, bracht Jan heele nachten door met het bestudeeren van werken op mechanisch en electrisch gebied. Zijn ijver en toewijding waren op schitterende wijze beloond geworden.

De ingenieur had hem namelijk bij het opdragen van deze nieuwe inrichting medegedeeld, dat hij zijn leertijd als geëindigd kon beschouwen. Hij werd dus bevorderd tot werkman met natuurhjk een verhooging van loon.

Deze tijding had Mevrouw Robin met vreugde vervuld en zij wenschte haar jongen geluk met dezen vooruitgang. Aangemoedigd door deze waardeering werkte Jan hard, er eer instellende de gewichtige installatie in korter en tijd gereed te maken, dan dien men hem er voor had gesteld.

Er bestonden voor hem noch rusttijden, noch feestdagen. Daarom vinden wij onzen jongen held dezen Zondagmorgen in zijn werkpak op een ladder staan in

Sluiten