Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

redenaar uitgesproken had, steeds met groote passen in zijn laboratorium' heen en weer loopende, ging Tolbach op een groote lage bank zitten. Hij wenkte den jongen naast hem plaats te nemen en ging plotseling kalm geworden op een natuurlijken, bedaarden toon verder :

„Ik vind het noodig' dat je alles weet", zeidè hij, „Jé moet den man, die het toeval of wel het noodlot op je levensweg geplaatst heeft, goed kennen, daar het misschien mogelijk is, dat hij je een gedeelte van dien weg zal leiden".

„Natuurlijk !" zeide Jan, gelukkig te hooren, dat nu eindelijk zijn nieuwsgierigheid bevredigd zou worden, „natuurlijk zou ik graag weten, wie U bent. U heeft mij reeds bekend, dat U Franschman is: maar als dat zoo is, waarom is U dan niet, zooals de andere Franschen naar Frankrijk gegaan om ook ons land tegen de Duitschers te gaan verdedigen ?.... U heeft er toch den leeftijd voor...." |

Zich bijna schamende zooveel gezegd te hebben en niet anders verwachtende, dan dat de man woedend zou op- • stuiven, daar hij hem, toch voor een lafaard en een deserteur had uitgemaakt, durfde Jan de oogen niet opslaan, maar wachtte een beetje verlegen af, wat hierop geantwoord zou worden.

Tot zijn groote verbazing echter scheen Tolbach niet in het minst gekwetst te zijn. Hij stond alleen op, haalde uit de lade van een meubelstuk een militair zakboekje en overhandigde dit den jongen, zeggende :

„Zie hier iets, mijn jongen, waaruit je dadelijk zult kunnen zien, dat ik werkelijk Franschman ben, Wat nu je andere vraag betreft, zoo zal ik deze dadelijk beantwoorden. ... het is juist daarom, dat ik je gevraagd heb, hier te komen.

„Als je dat zakboekje inkijkt, zal je zien dat ik in 1880 geboren ben in een klein dorp in de omstreken van Mülhausen. Ik ben dus 34 jaar en inderdaad zou ik verplicht zijn mij aan te melden bij het regiment, waarbij ik twee jaar gediend heb. Twee jaren, welke de ongelukkigste van mijn leven zijn geweest. Ik erken volmondig, dat ik mij niet heb kunnen onderwerpen aan de mihtaire tucht. Mijn

Sluiten