Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl hij zoo over al het voorgevallene lag na te denken, kwam hem alles, wat hij eenige uren geleden had medegemaakt weer voor den geest. In zijn verbeelding maakte hij opnieuw die merkwaardige proeven van den geleerde mede.

Hij zag Tolbach weer met zijn, aan het bovennatuurlijke grenzende, kracht door middel van zijn geheimzinnig instrument de katten dooden.

Hij zag hem weer de stop van zijn tooyerflesch afnemen en in een ommezien alle voorwerpen naar zich toetrekken.

Dit alles was geen verbeelding, geen fantasie, maar hij had het met eigen oogen aanschouwd. Toen hij het huis van den gek verliet, had hij de doode katten op den weg zien liggen, terwijl de scheur in zijn vest op de plaats, waar hij zijn ketting droeg, ook een tastbaar bewijs was.

Neen, een man in staat zulke buitengewone dingen te bereiken, was beshst geen gewoon mensch. Hij kon eischen, dat hem een kans gegeven werd, en nu hij zich zoo heilig in het bijzijn van Jan verbonden had zijn bijna bovennatuurlijke krachten in het belang van hun land aan te wenden, bleef , er niets anders over dan af te wachten en te zien, hoe hij zijn gelofte zou nakomen.

Hij zou hem helpen ook, want hij herinnerde zich, wat Tolbach hem gevraagd had morgen voor hem te doen. Misschien had hij wel wat te gauw dit verzoek ingewilligd.

Hij had den geleerde beloofd hem in het huis van den afwezig zijnden kolonel te brengen.

Wat zou hij toch in dat huis willen doen ? Omdat de jongen zich geen denkbeeld hiervan kon vormen, ver-, diepte hij zich in alle mogelijke gissingen en trachtte hij* er een verklaring voor te vinden.

Handelde hij niet erg onvoorzichtig door den man behulpzaam te zijn bij het doordringen in de woning van Herr von Gloecken? Wie weet of hij hierdoor niet medeplichtig aan een diefstal öf den een of anderen moord zou worden ?

„Och", dacht hij, „veel zal hij niet kunnen uitvoeren. Ik ben er toch zelf bij en kan op hem letten. Bij de minste beweging, die mij verdacht voorkomt, zal ik alarm maken en zijn tegenwoordigheid bekend maken".

Sluiten