Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op deze vraag glimlachte de geleerde. In plaats van te antwoorden, liep hij naar het raam, wees den jongen een ter halve hoogte van het naburig huis aangebrachten steiger^waarop eenige metselaars aan het werk waren.

Nu", zeide Jan, „wat heeft dat ding er mede te maken ?

"üe vorige week", hernam de gek, „was die steiger bijna ter hoogte van de bibliotheek. Ik had mij als metselaar vermomd en ben er zoodoende in geslaagd hier binnen te kunnen komen. Jammer genoeg was het werk zoover opgeschoten, dat men het bovenste gedeelte van den steiger afgebroken heeft; ziedaar, dus waarom ik jouw hulp nu noodig had.

Zonder dat zou het niet alleen moeilijk voor mij geweest zijn mijn doel te bereiken, maar zou het ook nog te bezien zijn geweest of ik de gelegenheid zou hebben gekregen rustig het werk, waarvoor ik hier moet zijn te verrichten". k .

„Maar wat bent U eigenlijk van plan ? vroeg de jongen.

Ik zal het je wel vertellen," antwoordde de geleerde eenigszins ontwijkend, „maar nu moeten wij geen, oogenbhk van den kostbaren tijd verliezen".

Reeds wendde hij zich naar de schrijftafel van den kolonel om de laden te openen, toen de knaap zich vast besloten, voor hem plaatste en hem zeide .

Mijnheer Tolbach, ik kan niet toestaan, dat U hier iets aanraakt vóór dat U mij heeft medegedeeld, wat U daarmede voor heeft".

Er kwam een toornige blik in de oogen van jen gek Hij wilde den jongen op zij duwen om naar de schrijftafel te gaan, maar de knaap bleef kalm voor hem staan en hernam :

„Als U mij niet alles zegt zal ik alarm maken en Uw tegenwoordigheid bekend maken".

• Je wilt je dus als verdediger opwerpen voor dien Duitscher vroeg de geleerde eenigszins uit de hoogte.

Neen" zeide Jan, „ik heb U juist een bewijs gegeven van het tegenovergestelde door U hier in huis te brengen Maar zoo jong als ik ben weet ik toch, dat het mijn plicht is, eerst Uw bedoelingen en plannen te kennen , ik

Sluiten