Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het hooren van deze woorden kwam dadelijk weer alle twijfel omtrent den geestestoestand van Tolbach bij

Jan' boven. Jpfl , .

Het is toch wel waar, „dacht hi] bij zichzelf, „de gek van Barracas is werkelijk gek en ik ben een ezel geweest om ook maar één oogenbhk het tegendeel te gelooven .

Maar de geleerde had, zooals gewoonlijk, de gedachten van den jongen geraden en hernam dan ook dadelijk, op ieder woord den nadruk leggende : ■' .

Ja ik wil den kolonel worden, ik wil mijn uiterlijk zop veranderen, dat ik sprekend op hem zal gelijken, ik wil hier in Duitschland en overal elders voor hem aangezien worden Stel je eens voor de macht, die iemand, en laat staan een Franschman, daarginds |j onze vijanden zal hebben wanneer hij zijn rol goed kaf spelen en dus geheel en al de plaats kan innemen van Vlk een voornamen militairen attaché, die bovendien prins is.

„Alle deuren zullen voor hem geopend worden, men zal geen geheimen voor hem hebben en met dat alles zal ik, als Franschman, mijn voordeel weten te doen.

„Begrijp je nu mijn plan en wil je nu met toegéyen, dat ik," zonder te veel verwaandheid, kan hopen die reusachtige dingen tot stand te brengen, waarover ik je sprak ?

„Is het nu zoo gek om aan te nemen, dat ik fabrieken m de'lucht zal laten vliegen, dat ik generaals^zal dooden, dat, ik, weet ik wat, meer zal kunnen doen ?"

.Misschien, bracht de jongen nadenkend in het midden, maar toegegeven, dat U er in slaagt de plaats in te nemen van den-kolonel, dan nog lijkt het mij onmogelijk'.

„Waarom ?"

„In de eerste plaats, omdat hij er dan toch ook altijd

nog is". / Slik

„Ik zal hem uit den weg ruimen".

„Best, maar dan nog zult U zijn plaats niet. in kunnen nemen, want U lijkt in het geheel niet op hem".

„Maar ik zal op hem gaan gelijken trek voor trek er. om dit te bereiken heb ik ternauwernood één maand

noodig". k . '

Zonder eenige moeite te doen zijn ongeloovigheid te

Sluiten