Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbergen, haalde Jan zijn schouders op, maar in plaats van ontmoedigd te zijn door de houding van den jongen, nam de geleerde zijn hand en zeide :

„Je zult toch niet ontkennen dat ik je reeds eenige buitengewone dingen heb laten zien, die ik met mijn wetenschappelijke kennis heb bereikt ? Nu ik reken wederom op die kennis om mijn uiterhjk zoodanig te veranderen, dat de gelijkenil met den kolonel zoo zal zijn, dat zelfs zyn vader, zijn vrouw, ja zijn dochter, als hij er een heeft, mij voor hem zullen aanzien".

„Maar hoe ?..-.. hoe wilt U zoo iets dergelijks gedaan krijgen ?"

De geleerde beduidde door een beweging met zijn hand, dat hij ook dit? zou uitleggen.

„Je weet natuurlijk niet de nieuwe methode, die in de medische wereld in den laatsten tijd wordt gebruikt. Ik bedoel die der zoogenaamde menschelijke enting.

„Hiermede zijn reeds ware wonderen verricht. Deze methode bestaat in het overbrengen of enten van stukken vleesch van den eenen patiënt op den anderen. Dit vleesch groeit naar verloop van eenigen tijd geheel samen met dat, 1 waarop het geënt is geworden. '

„Sedert verscheidene maanden ben ik bezig deze methode te probeeren en thuis heb ik ahes, wat noodig is voor een dergelijke operatie. Ja ik heb het zelfs reeds met goed gevolg op dieren beproefd".

Hier viel Jan Tolbach in de rede :

„Ah"! zeide hij, „nu begrijp ik, waarom U dien Zondagmorgen, toen ik U daar in de bibliotheek zag, den kolonel van buiten scheen te leeren".

„Ja", hernam de geleerde, „die uitdrukking van buiten leeren is de juiste, ik bestudeerde de kleinste bijzonderheden van zijn zoo eigenaardig gelaat en ik heb al zijn opvallende, zelfs de allerkleinste, trekken genoteerd.

„Men zou kunnen zeggen, dat ik zijn geheele doen en laten heb gefotografeerd, tot zelfs zijn stem en zijn uitspraak toe, want zooals je je herinneren zult, heb ik jou daar zelfs mede misleid, toen ik je aan de telefoon riep".

Toen begon Tolbach de werkkamer op en neer te loopen

Sluiten