Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstrooid en zijn gedachten waren meer bij den geleerde dan bij zijn draden.

Bovendien moest hij op last van Tolbach zoo dicht mogelijk bij de open deur blijven staan, ten einde onmiddellijk te kunnen hooren of er iemand aan kwam.

Deze voorzorgsmaatregel bleek niet onnoodig te zijn geweest want twee malen in den loop van den dag kwam de portier van het paleis den arbeid der werklieden opnemen, i , £ t'

Bijtijds gewaarschuwd kon Tolbach van de schrijftafel weg gaan en op handen en voeten op het tapijt gaan liggen zoodat het tijdens de aanwezigheid van den portier leek, alsof hij bezig was langs de plinten de draden te be-

vestisen -

Zoodra de dwarskijker was vertrokken, ging hij verder door met zijn onderzoek en het maken van zijn aanteeke-

ningen. ; .. .

» In den loop van den middag hoorde Jan meerdere malen uitroepen van tevredenheid, welke wezen op een ontdekking van het een of ander buitengewoon belangrijk-stuk. Wat heeft U gevonden 7" vroeg de jongen eens. De geleerde toonde hem een reeks van kleine roode aanteekenboekjes, die bijna geheel een door hem ontdekte groote geheime lade vulden. £ Ik "heb juist dat,, waar ik zoo op hoopte, gevonden , antwoordde hij, „Deprins heeft de gewoonte gehad om met een stelselmatigheid, eigen aan iederen Duitscher, m deze aanteekenboekjes zijn leven van dag tot dag neer te schrijven en hier heb ik een verzameling van tien volle jaren.

„Het is zelfs meer dan ik noodig heb om precies op de hoogte te komen.

/Daarna triomfantelijk een der boekjes m de hoogte houdende, voegde de geheimzinnige man er aan toe :

Hier staat alles in. Ik weet, dat Herr von Gloecken tezamen met den oberleutenant Krupp, in Ï910 adjudant bij den staf van den keizer geweest is tijdens de manoeuvres in Pommeren ; ik weet, dat hij den i8en Februari aangezeten heeft aan het diner van de garde ; ik weet dat hij op Nieuwjaar aan zijn neefjes Otto en Fredenk een

Sluiten