Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plotseling bleet hij voor een, in den muur ingebouwde brandkast staan.^Niettegenstaande al zijn moeite en al de verschillende werktuigen, welke hij erop beproefde, moest 'hij ten laatste bekennen, dat hij onmachtig was haar te ' openen.

„Oh I" roep hij woedend uit, zijn vuisten krampachtig ballend, „als ik maar niet bang behoefde te zijn sporen van mijn bezoek hier achter te laten, waardoor de prins argwaan zou gaan koesteren, dan zou ik die deur gemakkelijk openbreken".

„Hoe dan?" vroeg de jongen.

„Herinner je je dan mijn flesch niet, Jan ?" antwoordde de' geleefde. „Het zou voldoende zijn deze op korten afstand van de kast te openen en dan zou door de magnetische kracht, die zich dan ontwikkelt, de deur uit zijn scharmeren vliegen, alsof ze slechts met een paar spelden vastgehouden werd.

Dat is echter onmogelijk, maar ik zal die kast wel op een andere manier, open krijgen. Voor^ vandaag heb ik echter genoeg bijzonderheden gevonden".

Zonder verder een woord te spreken bracht de geleerde de rest van den dag door met het sorteeren der papieren, met aanteekeningen in zijn boekje te maken en feiten en data in zich op te nemen.

Jan, die hem al werkende gadesloeg, leek het, alsof hij bezig was zich voor een examen voor te bereiden.

Het was er bok inderdaad een, waarvoor deze eigenaardige man zich klaarmaakte. Het was echter zulk een verschrikkehjk examen, dat, wanneer hij niet slaagde, het heni zijn leven zou kosten.

Een examen, dat dag en nacht zou duren en een, waar van hem geëischt zou worden op alle vragen een goed antwoord te geven.

Van zijn volledige kennis, aangaande alles, betrekking hebbende op den man, wiens persoonlijkheid hij zou stelen, hing de goede uitslag van zijn onderneming af.

De kleinst mogelijke fout zou hem alles doen verhezen. Hij moest een tooneelspeler zijn ,altijd in zijn rol, altijd klaar met het juiste antwoord.

Sluiten