Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet doorgaan, zullen er in Buenos-Aires twee Herr von Gloecken's zijn.

„U zult U dan toch slecht voor den prins von Gloecken, den Duitschen militairen attaché kunnen uitgeven".

De geleerde luisterde kalm naaf deze zeer\ juiste opmerking van den jongen. Toen Jan uitgesproken had, antwoordde hij zonder van houding te veranderen in de stem van den kolonel:

„Om kort te gaan, je wilt dus den geheelen opzet van mijn plan weten ?"

De jongen maakte een bevestigend gebaar met zijn nog steeds pijnlijken arm en zeide verder nog :

„Ik geloof, dat ik wel een beetje recht heb U deze vraag te stellen". t\ '«.g»

De valsche von Gloecken ghmlachte heel even, want zijn gezicht was nog te pijnlijk voor veel beweging en hernam :

„Dat is volkomen juist, je hebt met je eigen vleesch het recht, om mijn vertrouwde te zijn, gekocht. Je hebt mij geholpen bet resultaat, dat wij van avond kunnen aanschouwen, te bereiken. Ik ben dus verplicht je van het een en ander op de hoogte te brengen".

Jan trotsch erop, dat Tolbach zijn medewerking langzamerhand op prijs was gaan stellen, leunde achterover op de bank, waarop hij was gaan zitten en wachtte bedaard op de beloofde mededeeling.

„Je hebt den stand van zaken volkomen juist beoordeeld. Dit is weer een bewijs van je goed doorzicht. Ja, Jan Robin, "■binnenkort zal een van de twee kolonels von Gloecken moeten verdwijnen. Aangezien het niet den kolonel kan zijn, die voor je staat, zal het wel den anderen móeten zijn".

„Bent U dan van plan hem te dooden ?" vroeg Jan ontsteld.

„Als het noodig is zeer zeker".

„Maar", hernam de jongen, „dan wordt U een moordenaar !"

„Ik moet alles kunnen doen, wat beslist noodzakelijk is om het doel, dat ik voor oogen heb, te bereiken".

Dit bedaard, met den nadruk op ieder woord, gegeven

Sluiten