Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ethist nog altijd goed is, niettegenstaande al de ellende van dien beroerden oorlog". •

De iongen bleef alleen achter met den officier. Deze scheen niet bijster ingenomen te zijn met hem en waarschijnlijk alleen om zijn chef te gehoorzamen verklaarde hij Jan, dat hij.hem in dienst zou nemen, echter op een voorwaarde, er zou geen loon uitgekeerd worden voordat de jongen voldoende op de hoogte was, van hetgeen hij

d°De?Sen zeide, dat dit niet meer dan billijk was en dat hij bij voorbaat alle voorwaarden zou aannemen

„Nu", hernam de officier, „dan kan je het contract teekenen, wanneer je wilt". -/j' « Z-...

„Als u er geen bezwaar tegen heeft, dan zou ik dat wel dadelijk willen doen", hernam Jan.

Ho l Ho '" zeide de officier, „met zoo haastig.... Je moet eerst met je vader of je moeder komen.. .

Dit had Jan in het geheel met verwacht", zoodat hij niet goed wist, wat hij hierop moest zeggen. ^Mijn moeder ?" vroeg hij, „maar wat heeft die er mede

teIWefndie moet het contract mede onderteekenen....

Zoölangjenietmeerderjarigbent.moetbijm^^

overeeSomstdooreenvanjeoudersonderteekendword^

Tan geheel uit het veld geslagen, wist met anders te ' antwoorden, dan dat hij morgen met zijn moeder terug zou komen. Hij groette den officier en verbet het schip. "Todra hij echter weer op den wal stond, begon. hij zich af te vragen, wat hij moest doen om uit deze moeilijkheid

Zooals met Tolbach afgesproken, had de jongen geen woórdmet zijn moeder gewisseld, aangaande zijn plannen. Tm Argentinië te verlaten. Hij had zelf ook wel begrepen, , dat de arme vrouw zich sterk daar tegen zou verzet hebben.

Hij was van plan geweest gewoon weg te gaan en alleen een brief voor haar achter te laten. Hierin zou hij haar uiteengezet hebben, dat hij niet langer weerstand had kunnen bieden aan zijn verlangen om op zijn manier voor zijn land te vechten.

Sluiten