Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zou haar dan tevens mededeelen, dat hij hoopte haar in den Elzas terug te vinden, dat dan waarschijnlijk weer bevrijd zou zijn van het Duitsche juk.

Jan was nu echter ten einde raad. Zijn geheele plan was hiermede in duigen gevallen, want nu zou hij toch verplicht zijn de toestemming van zijn moeder te vragen. Hoe hij ook naar een middel zocht om die geschiedenis met het contract uit den weg te ruimen, het mocht hem niet gehikken. Hoe dichter hij bij huis kwam, hoe duidelijker1 het hem leek, haar de zaak uit te leggen.

Eindelijk nam hij een besluit. Hij trad de huiskamer binnen, waar mevrouw Robin, zooals gewoonlijk bezig was de tafel te dekken.

„Zoo, mijn jongen, ben je daar", zijde zij vroolijk, toen zij haar zoon zag binnenkomen.... „Het hjkt mij, alsof je vandaag vroeger bent dan anders ?

Om geen argwaan te wekken begon Jan te vertellen, dat hij een karweitje in de stad had moeten doen, dat echter vlugger klaar was, dan hij gedacht had en daarom was hij nu zoo vroeg thuis.

Maar, terwijl hij deze uitlegging gaf, voelde hij zich in het geheel met op zijn gemak. Uit den angstigen blik, van zijn moeder zag hij duidelijk, dat zij met het instinct eener moeder begreep, dat er iets niet in den haak was en hij haar niet de waarheid vertelde,

Onder het eten was de stemming gedrukt. Zij spraken over koetjes en kalfjes, over de dagelijksche nieuwtjes, over kleine voorvallen op de fabriek, maar hun beider gedachten waren met geheel andere dingen vervuld.

Eindelijk aan het dessert achtte de jongen het oogenbhk .gekomen om te spreken.

„Moeder", zeide hij, „zooals U weet loop ik al eenigen tijd met het denkbeeld rond mijn betrekking op de fabriek , op te zeggen, wanneer ik een betere werkkring kan vinden".

Mevrouw Robin, die reeds begonnen was de tafel af te nemen, werd plotseling een en al gehoor.

Zij ging vlak tegenover den jongen zitten. Jan was erg zenuwachtig en om dit te verbergen roerde hij in zijn koffie en nam ontelbare lepeltjes suiker.

Sluiten