Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Oh, zeide zij bedaard, „dus je hebt een betere .betrekking gevonden ?"

Ja" antwoordde Jan, „en wat het voornaamste is een veel aangenamere.... Het bevalt mij hier met en ik vind het heerhjk, dat men mij de betrekking van hulpmarconist aan boord van de Frisia heeft aangeboden . Zoo en wie heeft je die betrekking aangeboden ? "De kapitein zelf, een alleraardigste man', zeide Jan levendig, direct klaar om met veel ophef uit te wijden over van der Poot. .

Maar Mevrouw Robin liet zich met zoo gemakkelijk afleiden en kalm terugkomende op haar vraag, zeide zij met haar zachte prettige stem : j .

Mijn heve jongen, wat je mij daar vertelt, is een beetje onwaarschijnlijk. Je bent een te flinke jongen om zonder reden van een zoo groote maatschappij weg te gaan.

Bovendien weet je, dat je toekomst daar verzekerd is en'je zult zulk een betrekking toch niet opgeven voor een dergelijken wisselvalhgen werkkring".

Tan probeerde iets in het midden te brengen. Neen neen, neen, moeder", zeide hij, „de werkkring is 'zeer góed. Wanneer ik een paar reizen als hulp-marconist heb gemaakt, kan ik, indien ik den leeftijd heb, marconist worden en deze worden uitstekend betaald.

Zijn moeder wilde hem niet tegenspreken. Oogenschijnliik scheen zij het met hem eens te zijn. .

Het is mogelijk", zeide zij, „dat de positie later erg prettig voor je zal zijn. Je zult echter moeten toegeven, dat het op het oogenbhk met den oorlog, nu de zee zoo onveilig is, niet de tijd is voor jou om in een geheel ander vak over te gaan". |||É . .

Jan trachtte zijn moeder te overtuigen, dat hij nu juist in dezen tijd gebruik moest maken van deze aanbieding, want daardoor zou hij het in de toekomst nog beter hebben.

Mevrouw Robin het zich echter geen minuut van de wiis brengen door deze ietwat kinderlijke bewering. 4q het ook duidelijk blijken, dat zij zich niet gemakkelijk zou laten bepraten.

„Kom", zeide zij, „je zult veel beter doen, mijn jongen,

Sluiten