Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drongen van de belangrijkheid van zijn taak, zat hij geheele dagen voor zijn toestel, om zog goed mogelijk van de werking daarvan op de hoogte te komen.

De buitengewone inspanning vermoeide hem zoodanig, dat hij bij zijn aflossing doodvermoeid op zijn bed neerviel en doorsliep, totdat men hem weer kwam wekken.

Naarmate men het vastgestelde punt op den Oceaan naderde, werd Jan hoe langer hoe zenuwachtiger. In een van zijn vrije uren was hij naar de kaartkamer geslopen en had hij den officier gevraagd hem op de kaart het kruispunt ' op den 34sten lengtegraad aan te wijzen.

De gemiddelde snelheid, waarmede het schip hep, in aanmerking genomen, zou dit punt volgens de berekening van den jongen dien zelfden avond tegen vier of vijf uur bereikt worden.

Jan haastte zich dit bericht aan Tolbach over te brengen. Deze lag kalm op het dek te midden der landverhuizers te rusten en gaf geen enkel teeken van ontroering, toen de jongen hem deze mededeeling deed. Hij zeide hem eenvoudig:

„Ik ben klaar Waarschuw mij alleen, wanneer de

kruiser zijn tegenwoordigheid draadloos bekend maakt".

Jan, gerustgesteld door deze bedaardheid, keerde naar zijn post terug. Nauwelijks was hij echter voor het toestel gezeten en had hij dit in werking gesteld om het hemelruim tekunnenafzoekenof hij werd door een beweging daarvan opmerkzaam gemaakt, dat er ether-trillingen in de lucht waren.

Onmiddellijk greep hij potlood en papier om de teekens welke hem bereikten, neer te schrijven. Bij de eerste seinen reeds kon de kleine Elzasser vaststellen, dat het een Duitsch bericht was, dat hij opving.

Maar ondanks zijn grondige kennis van deze taal kon hij de beteekenis van deze onsamenhangende boodschap met begrijpen.

„Donau Vier, darf zuruck gehen; Wilhelm Grose".

Voor dat hij den kapitein dit bericht overbracht, nam hij er een afschrift van. Daarna verliet hij eenige oogenblikkèn zijn post en ging de geleerde op de hoogte brengen van hetgeen gebeurd was.

Sluiten