Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders, dat het de phcht van een zeeman is stipt de hem gegeven bevelen op te volgen. Ik heb den vuurpijl gezien en heb dus geschoten'.

„En U heeft zeer goed gehandeld", besloot Herr von • Gloecken. „Het beste bewijs daarvan is, dat ik hier ben".

De commandant vervolgde :

„Zeker, en gelukkig heeft Uw Excellentie gezond en wel ons schip kunnen bereiken, waar alles voor Uw ontvangst in gereedheid was gebracht. Gelukkig hebben wij het goed en de katoen, dat aan boord van den HoUandschen bodem was, ook kunnen redden. Wij kunnen de voldoening smaken, te weten, dat de geheele lading op het oogenbhk aan boord van ons schitterend schip de „Kaiser Wilhelm" is en op weg naar Duitschland".

Hierna stond de Duitsche militaire attaché op en al de officieren verhieven zich eveneens van hun zetels, zooals dat behoort, wanneer men in gezelschap is van een persoon hooger in rang.

„Mijne heeren", zeide hij, eind goed, al goed, üeutschland über alles".

„Deutschland über alles !" herhaalden de officieren. Daarna bracht Herr von Gloecken het militaire saluut, als bewijs, dat hij het onderhoud als geëindigd beschouwde en ging in de richting van zijn hut, gelegen op het achterste gedeelte van het promenadedek. Nauwelijks had hij tien pas gedaan of hij keerde zich om en een der officieren roepende, vroeg hij :

Ja, dat zou ik bijna vergeten !.... Daat U mij eens weten, hoe het met den jongen gaat, die gisteren bij het treffen gered werd en die zich op het oogenbhk m de ziekenbarak hier aan boord bevindt. ... Ik zou hem gaarne willen ondervragen en weten hoe een matroos van den torpedojager F. H. 39 aan boord van de „Frisia" kwam .

De commandant bracht een fluitje aan zijn mond en bhes daarop. Onmiddellijk kwam een matroos op hem toegesneld, % .

Ga naar de ziekenbarak", zeide de kapitein, „en vraag hoe de matroos van de F. H. 39, die onze matrozen gisteren gêred hebben, het maakt."

Sluiten