Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XII.

Het werk van den gek.

Jan Robin, bet is ons gelukt !"

Op het hooren van deze in zuiver Fransch gesproken woorden in een stem, welke hij in het minst-niet had ver-( wacht, begon de jongen te beven. Hij keek om zich heen en meende te droomen, maar de stem vervolgde : , .

Jan Robin, het is ons gelukt!.... Het eerste gedeelte van het programma, dat ik twee maanden geleden met je in het laboratorium te Buenos-Aires heb gemaakt, is ten uitvoer gebracht".

Nu was er geen twijfel meer. De jonge Franschman sloeg den man, die hemtoesprak, met stijgen de verbazing gade.

Maar hoe hij ook keek, hij kon onmogelijk m hem Tolbach terugvinden, zoo goed was deze er in geslaagd von Gloecken na te bootsen.

En toch was het Tolbach, die voor hem stond. Het was zijn stem, die hij hoorde. Hij sprak hem in hun taal toe, en hem nader beschouwende zag hij achter den bril , van den Duitschen officier de zwarte oogen van den geleerde schitteren. Oogen, die hij onder alle omstandigheden zou herkennen, omdat hij vroeger te vergeefs getracht had zich aan hun geheimzinnige macht te Onttrekken.

Bent U het werkelijk ?" vroeg hij met bevende stem. ",Nu en of ik het ben', antwoordde de geleerde glimlachend. ]ü' : .

Dit lachen van dat vreemd toegetakelde gelaat hennnerde veel meer aan de ruwe vroolijkheid van den Duitscher,

Sluiten