Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan aan den sarcastischen glimlach van Tolbach Zelfs wanneer hij het wilde kon Tolbach niet meer zichzelf zijn Hij slaagde er echter m den twijfel van den jongen te overwinnen door hem te herinneren aan al de bijzonderheden van hun avontuur, waarvan zij te zamen de toebereidselen gemaakt hadden.

„Je ziet dus", zeide hij lachend, „dat de stukjes van jouw huid waarmede je mij van dienst bent geweest, goed gebruikt zijn geworden. Zelfs jij hebt je vergist en kunt niet eens meer je vroegeren vriend herkennen". Jan begon iets meer op zijn gemak te geraken „Maar ik dacht mijnheer", zeide hij, „dat U ook verdronken was; men heeft onder de slachtoffers der , Frisia" een man met een verbonden hoofd opgemerkt en ik geloofde vast, dat U het was".

De valsche von Gloecken antwoordde : „Dat bewijst je, mijn beste jongen; dat al mijn maatregelen goed genomen zijn geworden en dat de gek van -Baracas rekemng houdt met alle mogelijkheden".

„Maar", vervolgde hij, „ik zal je uitvoerig ajles vertellen wat er gebeurd is sedert de „Kaiser Wilhelm" de jacht op de Frisia begon. Ik vind het noodig, dat je alles in bijzonderheden weet. Je moet volkomen op de hoogte zijn van de manier, waarop ik te werk ben gegaan en je zult moeten toegeven, dat die niet slecht is geweest, daar wij ons beiden op het oogenblik hier aan boord van dit Duitsche schip bevinden en doorgaan voor twee personen, wier identiteit men m het geheel niet in twijfel trekt."

„Is dat goed werk geweest of niet, Jan Robin ?" Jan kon niet anders dan een teeken van instemming geven Hierop drukte Tolbach in het volle besef van zijn waardigheid op een electrisch knopje, dat op zijn schrijftafel was aangebracht, nam de huistelefoon op en vroeg met een gezaghebbende stem hem zijn lunch te brengen. Hij had nog te werken en zou in zijn hut den maaltijd gebruiken

Fenige minuten later werd er aan de deur geklopt en een n bediende verscheen met een reusachtig blad, waarop zich een koude maaltijd bevond, bestaande uit een keur van gerechten.

Sluiten