Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zet het maar even op dat zijtafeltje", gelastte de gewaande von Gloecken, „en ik wensch niet meer gestoord te worden, ik zal wel bellen, wanneer je kunt komen afnemen".

„Verlangt Uwe Excellentie niets anders, geen koffie, geen

1 ,Neen,.... dat is , genoeg. Je kunt je gang wel gaan !"

Toen zij weer alleen waren, wees Tolbach den jongen op de groote met zorg klaargemaakte schotels en zeide :

„Daten wij iéts gaan gebruiken, we kunnen beter aan tafel met elkaar'praten". . „ _

Jan gehoorzaamde, maar zijn nieuwsgierigheid was zoo gaande gemaakt, dat hij er nauwelijks aan dacht te genieten van de heerlijke gerechten, waar de geleerde hem met kwistige hand van bediende. Na eenige plakjes ham verorberd te hebben en een glas bordeaux te hebben gebruikt,

begon Tolbach zijn verhaal.

„Delaatstekeer, dat ik je aanboord der„Fiasia gezienheb ,

zeide hij, „was het ongeveer twee uur voordat het bombardement ■ zou beginnen. Volgens mijn eigen berekeningen — want ik bepaalde eiken dag de plaats waar wij ons bevonden — wist ik dat wij den 34sten lengtegraad naderden, het punt waar de Duitsche kruiser ons moest afwachten, om ons als een struikroover te overvallen.

Al mijn voorzorgsmaatregelen waren genomen, ik was gereed Als je je goed herinnert, was het vier uur 32 m den namiddag, toen je het eerste draadlooze bericht, waaruit de tegenwoordigheid van den kruiser kon worden opgemaakt, opving. Te vier uur 50 zag men de rookpluimen aan den horizon; dat was het oogenbhk om te handelen. ,

Ik verliet het dek der derde klasse en het hoofd bedekt door een cape, opdat men het verband niet zou bemerken, sloop ik naar de hut van den prins von Gloecken. Ik wist, dat hij er niet was, daar ik hem op de brug bij den kapitein had gezien. .

Zoodra het Duitsche schip gesignaleerd was geworden, had deze hem op de brug geroepen. Het toeval was mi] gunstig Ik vond de deur van de hut open. Was dat met het geval geweest, dan had ik haar moeten openbreken, wat niet van' gevaar ontbloot zou zijn geweest, daar waar-

Sluiten