Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn lunch in zijn werkkamer te brengen en zeide tevens, dat hij tot den avond niet meer gestoord wenschte te worden.

„Uw Excellentie wil dus vandaag geen bezoek ontvangen ?" vroeg de huisknecht zeer verwonderd.

„Neen", antwoordde de prins kortaf. „Ik moet een verslag voor den kanseher gereed maken en ik wil niet gestoord worden". s

Terwijl hij het huis binnengetreden was, scheen hij alles op te nemen met den blik van iemand, die dingen terug ziet, welke hij in langen tijd niet heeft aanschouwd.

Zoo rondloopende, zeide hij tot zijn oud gediende :

„Ja Karl, de oorlog heeft heel wat veranderingen hier gebracht; ons Hamburg is niet meer, wat het vroeger was".

De oude trouwe dienaar kwam naar zijn meester toe en

zeide hem: . .

Wat wordt er hier al reeds gerouwd in de stad, het is ontzettend. Het is gelukkig, dat onze troepen zoo snel naar Parijs oprukken, zooals ik hoor". - Ja natuurlijk, natuurlijk'", hernam Tolbach, „het zal wel gauw uit zijn. Die stumperachtige Franschen kunnen het toch niet tegen ons uithouden. Ze worden verpletterd en dan krijgt/ Engeland met zijn ongelukkig klein legertje een flinke beurt. Alles gaat goed, mijn beste Karl. Het kan niet beter, dat verzeker ik je".;

De valsche prins was juist van plan de trap naar de eerste verdieping op te loopen, toen hij den eenigszins vragenden blik van den dienstknecht verwonderd op hem gericht zag. Plotseling stond hij stil.

„Waarom gaat Uw Excellentie naar boven", vroeg de man U was toch van plan naar uw werkkamer te gaan ?

Tolbach voelde, dat hij daar een leelijke fout gemaakt had Hij had echter onmiddellijk uit de bewegingen van Karl begrepen dat het bewuste vertrek zich aan den rechterkant beneden bevond, doch zonder zich ook maar eenigszins bloot te geven, zeide hij bedaard. p

„Ik wil eerst een rondgang door het huis maken om te

zien of alles in orde is ' . „ , / ,

Zich eensklaps een kleine bijzonderheid herinnerende,

hernam hij.

Sluiten