Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het is best mogelijk", hernam Jan, die het beter vond om zijn rol van den kleinen, onwetendén, weinig spraakzamen provinciaal te blijven spelen. Maar al sprak hij weinig en al trachtte hij zooveel mogelijk alle vragen te vermijden, hij gaf zijn oogen en ooren goed den kost, vast besloten om ten gunste van Tolbach partij te trekken uit alles, wat hij zag en hoorde.

Gezeten in een hoek van de keuken met voor zich een grooten kop koffie, dien hij van de keukenmeid gekregen had, zag hij eensklaps een oude vrouw binnenstormen met den uitroep:

„Waar is mijn Fran ? Ik kom heel van Mülheim om hein te zien, want in het Berliner Tageblatt stond, dat hij

vandaag uit Amerika terug zou komen Verbeeldt je

eens menschen ik heb hem in geen vijf jaar gezien.

Ik ben Johanna, zijn oude voedster en ik weet, dat hij erg op mij gesteld is. Als hij last krijgt van rheumatiek aan zijn ongelukkig been kan niemand beter dan ik het voor hem wrijven".

De dienstboden begonnen te lachen.

Oh!" zeide de keukenmeid, „bent U de voedster van Zijn Excellentie ? Natuurlijk zal hij bhj -zijn U te zien".

De oude vrouw luisterde niet verder ; zij liep met\een vlugheid, die inderdaad opmerkelijk was voor iemand van haar leeftijd naar de deur, terwijl zij zeide :

„Is hij boven ? Nu dan ga ik naar hem toe Ik weet

wel, dat hij bhj zal zijn, zelfs erg bhj ornVij terug te zien !"

Geen enkel woord was Jan van dit gesprek ontgaan. Hij begreep dadelijk de moeilijkheid waarin Tolbach zou geraken, wanneer deze opgewonde hem onbekende oude vrouw hem onverwacht op het lijf zou komen vallen en dat nog wel in het bijzijn van Karl, wiens wantrouwende blikken den jongen niet veel goeds voorspelden.

Hij wilde tot eiken prijs Tolbach zien te waarschuwen vóór deze lastige voedster tot hem zou kunnen doordringen. Gebruik makende van het oogenblik, dat de keukenmeid bezig was. met het fornuis, sloop hij de keuken uit. De chauffeur was reeds eerder vertrokken, zoodat niemand zijn heengaan opmerkte.

Sluiten