Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

De onbeschreven bladzijden.

De moeilijkste tijd was voorbij. Met dezen mbeilijken tijd bedoelen wij de eerste twee of drie weken van Tolbach's aankomst in Duitschland en zijn inbezitneming van zijn woning of beter gezegd die van den prins von Gloecken.

Dank zij zijn handigheid, zijn volmaakte kennis van het voorgaande leven van den Duitscher, wiens plaats hij had ingenomen, was het hem gelukt allen, die, hetzij van nabij, hetzij van verre, den prins kenden, geheel om den tuin te leiden.

„Wat is de kolonel veranderd \" zeiden somtijds eenige van zijn vrienden of vroegere kennissen, en hij schijnt ook yerouderd te zijn, want hij herinnert zich niet eens meer sommige dingen, die toch slechts enkele jaren geleden zijn voorgevallen".

„Dat heeft hij zeker aan Argentinië te danken", antwoordden anderen. „Hij schijnt daarginds erg ziek geweest te zijn. Daarbij komt nog, dat hij ruim vijf jaar afwezig geweest is en in dien tijd kan iemand heel wat veranderen".

Het praatje van een ernstige ziekte, waardoor hij zijn geheugen verloren had, handig door Tolbach verspreid,, kwam hem zeer goed te pas. Dit gebruikte hij ook als voorwendsel om een maand verlof te krijgen, zoodat hij niet dadelijk met zijn werkzaamheden behoefde te beginnen. Die maand werd door den slimmen Franschman zoo nuttig mogelijk besteed.

Hij was nu heer en meester in het huis van den prins;

Sluiten