Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen, zoodat zij geen enkel kwaad vermoeden ten opzichte van hun meester konden hebben, daar zij hem voor het eerst van hun leven aanschouwden.

Jan kreeg voldoende geld van Tolbach, daar deze geen gebrek daaraan had. De kolonel bezat immers een fortuin van een paar milhoen Mark dat bij verschillende bankinstellingen te Hamburg en te Berlijn belegd was. De geleerde behoefde slechts de handteekening van von Gloecken onder een cheque, te zetten en hij kon elk bedrag, dat hij wilde, laten ontvangen. .'

Chequeboekjes waren in voldoende hoeveelheid te vinden in de schrijftafel van den prins. Eens toen hij bezig was een cheque te onderteekenen, maakte bij de volgende

opmerking: .. . , ,

Zie je Jan hoe gemakkehjk het voor mij is om het noödige geld te krijgen. Ik behoef alleen maar een paar cijfers op dit stukje papier te schrijven en je kunt dat bedrag te allen tijde bij de Duitsche Bank in ontvangst gaan nemen.

Ik ben zelf bij de bank geweest, waar de directeur mij als" von Gloecken heeft herkend, wij hebben overleg gepleegd omtrent mijn verschihende beleggingen. Hieruit blijkt dus, dat ik inderdaad rijk ben. Tot op heden zijn al mijn plannen gelukt. t&T' i

Ik geloof niet dat ik mij beangst behoef te maken, dat de ware von Gloecken, die op het oogenbhk op den bodem van den oceaan ligt, mij iets in den weg zal kunnen

komen leggen.

Als ik een gewone dief of misdadiger was, zou ik mij, met hetgeen ik reeds bereikt heb, tevreden stellen en zou ik volop kunnen genieten van het groote fortuin en de schitterende omstandigheden, waarin ik nu verkeer .

Bij het hooren van deze woorden was Jan zeer verontwaardigd. . ... Ja maar dat was toch niet Uw bedoehng ? nep hij. "Mocht U er zoo over denken, dan wil ik geen minuut langer de medewerker van een dief blijven \" Tolbach haalde de schouders op. Maar mijn beste jongen", zeide h», „denk je, dat wanneer ik dergelijke plannen gehad had, ik jou meegenomen

Sluiten