Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou hebben ? Neen, daaromtrent kun je gerust zijn ; het geld, dat mij op deze manier in handen gekomen is, zal ik niet voor mijzelf gebruiken. Het wordt alleen uitgegeven om het doel, dat wij beiden nastreven, te bereiken, dat wil zeggen, om te helpen ons vaderland de overwinning te bezorgen". ■^V'

Oh !" zeide Jan gerustgesteld, „dat maakt een groot verschil".

Hij greep deze gelegenheid aan, den geleerde naar zijn verdere plannen te vragen.

„Wanneer denkt U, dat wij zullen kunnen beginnen voor ons land te werken ? Wanneer zullen wij onzen grooten slag kunnen slaan ?"

Tolbach strekte zijn hand uit op dezelfde wijze, als hij dat vroeger placht te doen. Maar Jan kon in deze hand, vol zware gouden ringen, allen eigendom van von Gloecken niet meer de fijne, doorzichtige handen van den geleerde herkennen.

„Geduld, mijn jongen ! Geduld !" zeide hij. „Wij moeten met te haastig te werk gaan. Ons succes zal des te- belangrijker zijn, naar mate wij ons beter voorbereiden. Voor het oogenbhk is het van het grootste belang voor jou, zoowel als voor mij, dat wij ons goed in onze rol inleven.

„Wij moeten er voor zorgen, dat wij zoo volmaakt één zijn met de personen, waarvoor wij ons uitgeven, dat niemand, nu en ook later niet, den minsten twijfel' daaromtrent kan hebben.

„De tijd, dien wij dus bier doorbrengen, is in het geheel met verloren. Ik ben in briefwisseling met mijn chefs die mij met belangrijke opdrachten aan het front willen belasten.

„Wanneer ik zoover ben, zal voor ons het oogenbhk gekomen zijn, waarop wij zullen kunnen en zullen moeten handelen. Vóór alles echter, moet ik er voor waken dat ik bij den troep geen enkele fout, hoe klein ook, kan begaan Je zult mij moeten toegeven, dat ik heel wat moet leeren en heel wat moet kennen om in die gevaarlijke omgeving goed te kunnen optreden. •

„Voor deze studie heb ik nog minstens veertien dagen

Sluiten